Anabar


Lunsco | Anabar (Medication)


Desc:

Ang Anabar ay isang kombinasyong medikasyong ginagamit upang gamutina ng mga malumanay hanggang katamtamang saki (halimbawa, sakit ng ulo, rayuma, sakit ng kalamnan, mga sakit ng sipon/trangkaso at sakit). Ang Salicylamide at acetaminophen ay tumutulong upang pababain ang sakit. Ang Phenyltoloxamine ay isang antihistamine na tumutulong upang magpababa ng mga sintomas ng sipon tulad ng makating ilong.

...

Side Effect:

Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay mayroong alinmang sintomas ng pinsala sa atay: tumatagal na pagduduwal/pagsusuka, paninilaw ng mga mata/balat, ihing madilim ang kulay, sakit ng tiyan, matinding pagkapagod. Ang paggamit ng higit sa pinakamataas na pang-araw-araw na dami ay maaaring magsanhi ng seryoso(posibleng nakamamatay) na sakit ng atay. sabihin sa iyong doktor agad kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epektong ito ang mangyari: pagbabago sa dami ng ihi, madaling pagdurugo/pagpapasa, mga senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), itim na dumi, sukang parang kapeng durog. Sa mga adultong mayroong mga problema sa atay, ang pinakamataas na dosis ng acetaminophen ay 4 gramo kada araw (4000 miligramo). Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: sakit ng tiyan, pamamaga ng mga bukong-bukong/paa/kamay, bigla/hindi maipaliwanag na pagbigat, hirap sa pag-ihi, mabilils/mabagal/iregular na tibok ng puso, mga pagbabago sap ag-iisip/kalooban, hindi pangkaraniwang panghihina, mga pagbabago sa paningin, mga pagbabago sa pandinig (halimbawa, pagtunog sa mga tainga, bumabang pandinig), sumpong. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang alerhiya. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: hiking sensitibo sa aspirin (kasaysayan ng lumalang paghinga kasama ng makati/baradong ilong pagkatapos gumamit ng aspirin o ibang NSAIDs), sakit sa bato, sakit sa atay, mga pagtubo sa ilong (pang-ilong na polips), mga problema sa paghinga (halimbawa, hika, chronic obstructive pulmonary disease-COPD), mga problema sa tiyan/bituka/lalamunan (halimbawa, pagdurugo, mga ulser, kasulukuyang pangangasim ng sikmura, pagbabara), mga problema sa pagdurugo/pamumuo ng dugo, glawkoma, hirap sapag-ihi ( halimbawa, dahil sa lumaking glandula ng prosteyt), hindi maayos na nakontrol na dyabetis, atakeng serebral, sobrang aktibong glandula ng teroydeo (hyperthyroidism), sakit sa puso (kondyestib na pagpapalya ng puso, kasaysayan ng atake sa puso), at iba pa. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo, naaantok, o magsanhi ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ng pag-inom ng alak. Ang gamot na ito ay pwedeng magsanhi ng pagdurugo ng tiyan. Ang pang-araw-araw na pagggamit ng alkohol at tabako, lalo ng kapag sinama sa gamot na ito, ay maaaring magpataas sa iyong panganib ng pagdurugo ng tiyan. Iwasan ang pag-inom ng alak at ihinto ang paninigarilyo. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...