Menest


King Pharmaceuticals | Menest (Medication)


Desc:

Ang menest ay isang babaeng hormone. Ginagamit ito ng mga kababaihan upang makatulong na mabawasan ang mga sintomas ng menopos (tulad ng hot flashes, vaginal dryness). Ang ilang mga produktong estrogen ay maaari ding gamitin ng mga kalalakihan at kababaihan upang gamutin ang mga cancer (ilang uri ng kanser sa prostate, kanser sa suso na kumalat sa iba pang mga bahagi ng katawan) at ng mga kababaihan na hindi makagawa ng sapat na estrogen. Ang ilang mga produktong estrogen ay maaari ding gamitin ng mga kababaihan pagkatapos ng menopos upang maiwasan ang pagkawala ng buto (osteoporosis). Gayunpaman, may iba pang mga gamot (tulad ng raloxifene, bisphosphonates kasama ang alendronate) na epektibo rin sa pag-iwas sa pagkawala ng buto at maaaring mas ligtas. Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig na mayroon o walang pagkain ayon sa itinuro ng iyong doktor. Maaari mo itong dalhin sa pagkain o pakanan pagkatapos ng pagkain upang maiwasan ang pagkaligalig sa tiyan.

...

Side Effect:

Ang pagkabalisa sa tiyan, pagduwal / pagsusuka, pamamaga, pamamaga ng dibdib, sakit ng ulo, o pagbabago ng timbang ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng malubhang problema mula sa pamumuo ng dugo (tulad ng atake sa puso, stroke, deep trinosis ng ugat, embolism ng baga). Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga.

...

Precaution:

Huwag manigarilyo o gumamit ng tabako. Ang mga estrogen na sinamahan ng paninigarilyo ay lalong nagdaragdag ng iyong panganib na ma-stroke, magkaguluhan ng dugo, mataas na presyon ng dugo, at atake sa puso, lalo na sa mga kababaihang mas matanda sa 35. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: sanhi, ilang mga cancer (tulad ng cancer sa suso, cancer ng matris / ovaries), pamumuo ng dugo, stroke, sakit sa puso (tulad ng atake sa puso), sakit sa atay, sakit sa bato, kasaysayan ng medikal na pamilya (lalo na ang mga bukol ng dibdib, cancer, pamumuo ng dugo , angioedema), mga karamdaman sa pamumuo ng dugo. Kung malayo ka o makakita ng mga contact lens, maaari kang magkaroon ng mga problema sa paningin o problema sa pagsusuot ng iyong mga contact lens. Makipag-ugnay sa iyong doktor sa mata kung nangyari ang mga problemang ito. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka lang o magpa-opera, o kung mahuhuli ka sa isang upuan o kama sa mahabang panahon (tulad ng isang mahabang paglipad sa eroplano). Gumawa ng taunang pisikal na pagsusulit at suriin ang iyong mga suso para sa mga bugal sa isang buwanang batayan habang kumukuha ng mga esterified estrogens. Huwag kumuha ng Menest kung ikaw ay buntis.

...