Meningococcal oligosaccharide vaccine


Unknown / Multiple | Meningococcal oligosaccharide vaccine (Medication)


Desc:

Ang bakunang ito ay tumutulong na protektahan laban sa malubhang impeksyon (e. G. , Meningitis, bakterya sa dugo) dahil sa ilang mga bakterya (Neisseria meningitidis group C). Pagkatapos ng paghahalo, dahan-dahang kalugin ang maliit na botelya bago gamitin. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa isang kalamnan (IM) ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang sakit, pamumula o pamamaga sa lugar ng pag-iiniksyon na maaaring tumagal ng 1-3 araw. Pagkakairita, pagbabago ng gana sa pagkain, lagnat, sakit ng ulo, hindi pangkaraniwang pagkapagod, pananakit ng kalamnan, pag-iyak, pag-antok, kahirapan sa pagtulog, pagtatae, o pagsusuka ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto na nangyari: nahimatay. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ay malamang na hindi malamang ngunit napaka-seryosong mga epekto na nagaganap: pamamanhid at pangingilig ng mga kamay o paa, mga seizure. Ang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay malamang na hindi, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko.

...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang anumang mga partikular na kondisyon. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: kasaysayan ng iyong pagbabakuna / pagbabakuna, kamakailang sakit o lagnat, karamdaman sa dugo (hal. Mga problema sa pagdurugo, mababang platelet), mga karamdaman sa immune system (hal. , Dahil sa paggamot sa kanser , paglipat ng organ, HIV), anumang mga alerdyi. Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para magamit sa mga sanggol na mas mababa sa 2 buwan ang edad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor.

...