Anabolic steroids - oral


Pharma Nord | Anabolic steroids - oral (Medication)


Desc:

Ang Anabolic steroids ay isang gawa ng taong mga substansya na kaugnay sa mga panglalaking pansekswal na hormone. Ang mga medikal na gamit ng Anabolic steroids ay may kasamang ilang mga problema sa lalaki, nahuling pagdadalaga/pagbibinata at kawalan ng kalamnan mula sa ilang sakit. Ang mga bodybuilder at atleta ay madalas na gumagamit ng Anabolic steroids upang mga gumawa ng mga kalamnan at magpabuti ng atletikong pagganap. Ngunit ang paggamit nito sa ganitong paraan ay hindi legal o ligtas. Ang pag-abuso ng Anabolic steroids ay naiugnay kasama ng ilang mga problemang pangkalusugan. Sila ay may saklaw mula sa hindi atraktibo hanggang nagbabanta sa buhay at may kasamang: tigyawat at mga bukol; pagtubo ng suso at pagliit ng mga borat sa mga lalaki; paglalim ng boses at pagtubo ng mga buhok sa katawan ng babae; mga problema sa puso, kasama ng atake sa puso; sakit sa atay, kasama ng kanser, agresibong gawi. Ang pagpigil ng pag-abuso sa isteroyd ay nagsisimula sa maagang edad. Mayroon ding presyur sa kalagitnaang paaralan na gumamit ng gamot na ito upang pataasin ang pagganap sa paglalaro sa parang at dyim. Gayun rin. Ang personal na panlabas na anyo at persepsyon ay nagsisimula ng maaga. Ang mga hindi makatotohanang mga ekspektasyon ay pwedeng magganyak sa mga lalaki at babae na magmukhang mga model sa pahayagang moda at mga atleta sa dyim. Ang pagpapayo at paggabay na nagpapatuloy hanggang hayskul at lampas pa ay naipakitang epektibo sa pagpapababa ng paggamit ng isteroyd sa mga nakababatang populasyon. ...

Side Effect:

Ang mga komplikasyon ng pag-abuso sa Anabolic steroids ay resulta ng sobrang testosteron na nakakaapekto sa halos lahat ng mga sistemang organo sa katawan. Ang ilang mga epekto ay nababaligtad at nababawas kung ang pag-abuso sa gamot ay ihihinto habang ang iba ay permanente at hindi na nababaligtad. Sa mga lalaki, ang sobrang isteroyd ay pumupuksa sa normal na produlsyon ng testosteron sa katawan at pwedeng magresulta sa lumiit na mga borat at bumabang bilang ng tamod, pagkakalbo, at paglaki ng suso (gynecomastia). Sa mga babae, ang mga isteroyd ay nagriresulta sa maskulinisasyon ng pagkawala ng mga taba at sukat ng suso, pamamaga ng clitoris, pagpapalalim ng boses, at sa pagbuo ng mga buhik sa mukha at katawan. Ang mga nagbabanta sa buhay na mga epekto ay may kasamang atake sa puso at atakeng serebral, panganib ng pamumuo ng dugo (deep vein thrombosis at pulmonyang embolus), kanser sa atay, at pagpapalya ng atay. ang balat ay kadalasang naaapektuhang ng sobrang paggamit ng isteroyd at mga isyung katulad sa kabataang lalaking dumadaan sa pagbibinta kasama ng pagtaas ng testosteron. Ang tigyawat ay kadalasang naroroon kasama ng mga pormasyon ng kato sa balat. Ang buhok ay pwede ring maging malangis. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa puso, atay o bato, sakit sa ugat sa puso, karamdamang sumpong, dyabetis, kahit anong alerhiyang mayroon ka. Ang medikasyong ito ay hindi dapat gamitin sa mga lalaking mayroon kanser sa suso o prosteyt. Dahil sa mga seryosong masamang epekto, ang medikasyong ito ay hindi dapat na gamitin upang pabutinhin ang atletikong pagganap o panlabas na anyo. Ang medikasyong ito ay hindi dapat gamitin habang nagbubuntis o nagpapasuso ng walang abiso ng iyong doktor. ...