Mepron


GlaxoSmithKline | Mepron (Medication)


Desc:

Ang Mepron / atovaquone ay ginagamit upang maiwasan o matrato ang Pneumocystis jiroveci pneumonia (dating kilala bilang Pneumocystis carinii pneumonia o PCP) sa mga piling pasyente. Ito ay isang antiparasitic na pumipigil sa paglaki ng mikrobyo na responsable para sa impeksyong ito. Kalugin ang bote nang malumanay ngunit lubusan bago gamitin. Sukatin nang maingat ang dosage ng isang kutsara / tasa ng gamot. Huwag gumamit ng kutsara ng sambahayan. Upang gamutin ang PCP, kunin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig ng pagkain, karaniwang 2 beses araw-araw sa loob ng 21 araw o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Upang maiwasan ang PCP, uminom ng gamot na ito isang beses sa isang araw na may pagkain na itinuro. Ang halaga ng atovaquone na pumapasok sa katawan ay nagdaragdag kung kinuha ito sa pagkain. Ang dosage ay batay sa iyong edad, kondisyong medikal, at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Ang sakit sa tiyan, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, paninigas ng dumi, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit ng ulo, pagkahilo, problema sa pagtulog, lagnat, pagpapawis, o isang kakaibang lasa sa bibig ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto na nagaganap: mga pagbabago sa pag-iisip / kalooban (e. G. , Depression, pagkabalisa), hindi pangkaraniwang kahinaan. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: ang mga pagbabago sa paningin, pagbabago ng dami ng ihi, hindi pangkaraniwang dumudugo / pasa, madilim na ihi, naninilaw na mga mata / balat, matinding sakit sa tiyan / tiyan, patuloy na pagduduwal / pagsusuka. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng atovaquone, sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi o kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: mga problema sa baga, sakit sa atay, sakit sa tiyan (e. G. , Pangmatagalang pagtatae, malabsorption syndrome). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...