Meropenem - injection


Hospira | Meropenem - injection (Medication)


Desc:

Ang Meropenem ay isang antibiotikong gamot. Ito ay lumalaban sa mga bakterya sa katawan. Ang Meropenem ay ginagamit sa paggamot ng mga impeksyon ng tyan, tulad ng appendicitis at peritonitis, bacterial meningitis (impeksyon ng linya ng utak), at mga impeksyon sa balat. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagturok sa loob ng ugat, kadalasan kada 8 oras o tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay base sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggagamot. Kung ikaw ay gumagamit ng gamot na ito sa iyong sarili sa iyong tahanan, aralin ang lahat ng mga preparasyon at mga tamang paggamit mula sa iyong propesyunal na tagapangalaga ng kalusugan. ...

Side Effect:

Mayroong mga ibang mga epekto ang maaaring mangyari sa lugar na pinagturukan tulad ng: pamamaga, pamumula, sakit, o sakit. Ang gamot na ito ay maaari ring di-kadalasang magdulot ng kabaga-bagan ng sikmura, sakit sa ulo, pagduduwal, pagsusuka, konstipasyon, o pagtatae. Kung alinman sa mga epektong ito ang nagpatuloy o lumala, sabihin kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang seryosong mga epekto, kasama na ang: madaling pagkapasa/pagdurugo, mga pagbabago sa pandinig (hal. , huminang pandinig, mga nagriring sa tainga), mga pagbabago sa kaisipan/kalagayan (hal. , pagkatuliro), namamagang dila. Humanap ng agarang tulong pangmedikal kung alinman sa mga ito ay bibihira ngunit napaka-seryosong mga epekto ang naganap: mga atake, di-karaniwang kahinaan. Ang gamot na ito ay bibihirang magdulot ng lubhang kondisyon sa bituka (Clostridium difficile-may kinalaman sa pagtatae) dahilan sa uri ng mapilit na bakterya. Ang kondisyong ito ay maaaring maganap ng linggo hanggang buwan pagkatapos ihinto ang paggagamot. Huwag gumamit ng kontra-pagtatae na mga produkto o mga gamot na pampakalma ng sakit kung ikaw ay mayroong anuman sa mga sintomas na ito dahil ang mga produktong ito ay maaaring magpalala dito. Pag-gamit ng gamot na ito ng pang-matagalan o paulit-ulit ay maaaring magresulta sa yeast impeksyon sa dila/bunganga o isang bagong yeast na impeksyon sa puki. Tawagan ang iyong doktor kung nakakapansin ng mga puting patse sa iyong bunganga, pagbabago sa nilalabas ng iyong puki, o iba pang bagong mga sintomas. Ang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. ...

Precaution:

Huwag uminom ng meropenem nang wala pang pakikipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alerdyi sa meropenem, imipenem (Primaxin), penicillin antibiotic, o cephalosporin antibiotic. Ang gamot na ito ay inaalis sa pamamagitan ng mga kidney. Sa gayon, ang mga mas nakatatandang tao ay maaaring maging nasa mas mataas na peligro sa mga epekto habang gumagamit ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...