Merrem


AstraZeneca | Merrem (Medication)


Desc:

Ang Merrem/meropenem ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang uri ng impeksyon dahil sa bakterya. Ang gamot na ito ay kilala bilang isang antibayotiko na uri ng carbapenem. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto ng paglaki ng bakterya. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon o reaksyon sa paggamot. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng iniksyon sa isang ugat, karaniwang tuwing 8 oras o batay sa itinuro ng iyong doktor. Patuloy na gamitin ang gamot na ito hanggang matapos ang buong inireseta na panahon ng paggamot, kahit na mawala ang mga sintomas pagkatapos ng ilang araw. Ang pagtigil ng gamot nang maaga ay maaaring magpapahintulot sa mga bakterya na magpatuloy na lumago, na maaaring magresulta sa isang pagbabalik ng impeksyon. ...

Side Effect:

Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na mga panahon ay maaaring magresulta sa oral thrush o isang bagong impeksyon sa lebadura. Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung napansin mo ang mga puting tagpian sa iyong bibig, isang pagbabago sa paglalabas mula sa ari ng babae, o iba pang mga bagong sintomas. Ang gamot na ito ay maaari ring madalas na magdulot ng pagsama ng tiyan, pagsakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, tibi, o pagtatae. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay bihira lamang. Gayunpaman, kumuha kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Merrem, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang mga alerdyi o alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: mga sakit sa utak (hal. , pangingisay o pangininig, pinsala sa ulo, tumor), sakit sa bato, sakit sa tiyan/bituka (hal. , colitis). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...