Mesnex


Baxter International | Mesnex (Medication)


Desc:

Ang Mesnex/Mesna ay isang ‘prophylactic agent’ sa pagbabawasa ng insidente ng ‘ifosfamide-induced hemorrhagic cystitis’. Ito rin ay ginagamit pagpigil ng mataas na dosis ng ‘cyclophosphamide-induced hemorrhagic cystitis’. Ibinibigay ang Mesnex/Mesna bilang isang turok sa ugat bolus iniksyon sa dosis na pantay sa 20% ng ifosfamide na dosis sa oras na ang ifosfamide ay naibigay sa 4 at 8 oras pagkatapos ng kada dosis ng ifosfamide. Para sa ‘prophylaxis of ifosfamide induced hemorrhagic cystitis’, Ang Mesnex (mesna) ay maaaring maibigay ng hinating dosis na iskedyu; ng tatlong bolus intravenous na iniksyon o mag-isang bolus iniksyong sinusundan ng dalawang oral na pangangasiwa ng Mesnex/Mesna. ...

Side Effect:

Dahil ang Mesnex ay ginagamit sa kombinasyon kasama ang ifosfamide o kasama ang-ifosfamide na kemmoterapyang mga regimens, mahirap malaman ang pinagkaiba ng salungat na mga reaksyong na maaaring dahil sa Mesnex mula sa mga nagdudulot ng pag pagsabay-sabay na pag-inum ng mga ‘cytotoxic agents’. Sa mga pasyenteng nakatanggap ng isang 1200-mg dosis bilang oral na solusyon, hira, sakit sa likod, pantal, pamumula ng mata, at arthralgia ay naiulat din. Ang pinaka laging naiuulat na mga epekto (napansin sa dalawa o madami pang mga pasyente) para sa mga pasyenteng nakatanggap ng isang dosis ng Mesnex (mesna) IV ay sakit sa ulo, mga reaksyon sa lugar na pinagturukan, pamumula/init, pagkahilo, pagkahilo, pagsusuka, pagkaantok, pagtatae, anorexia, lagnat, pharyngitis, hyperaesthesia, kasing sintomas ng influenza, at pag-ubo. ...

Precaution:

Huwag uminom ng mesna ng wala munang pakikipag-usap sa iyong tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan kung ikaw ay nagkaroon na ng mga nakaraang reaksyong alerdyi sa mesna o sa iba pang mga gamot na naglalaman ng sulfur; o isang autoimmune na karamdaman tulad ng rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus (SLE), o nephritis (uri ng problema sa kidney). Kung ikaw ay nakakita ng dugo sa ihi o nakapansin na ito ay mayroong pink o pulang kulay, tawagan ang iyong doktor sa mas lalong madaling panahon. Ibang mga pagkain o tinta ay maaaring magdulot ng pulang kulay sa ihi, ngunit mahalagang makatiyak kung ang kulay ay nagmula sa dugo sa ihi. Dahil ang benzyl alcohol na laman, ang multidosis vial ay dapat hindi gamitin sa mga nagiisa o sanggol at dapat na gamitin ng may pag-iingat sa mga mas nakatatandang batang pasyente. Di ka dapat gumamit ng Mesnex sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. Pag-usapan ito kasama ang iyong doctor. ...