Metadate ER


UCB | Metadate ER (Medication)


Desc:

Ang Metadate ER ay naglalaman ng mga aktibong substansiyang methylphenidate hydrochloride, na nakakapagstimulate sa central nervous system. Ang gamot na ito ay ginagamitan sa mga sikolohikal, edukasyonal, at mga sosyal measures, upang gamutin ang ‘attention deficit hyperactivity disorder’ - ADHD. Ginagamit din ang Methylphenidate sa paggamot ng attention deficit disorder (ADD) at narcolepsy. Dapat inumin ang gamot na ito sa bibig, kadalasan 2 o 3 beses kada-araw 30 hanggang 45 minuto bago kumain, o tulad ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. Ang dosis ay base sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggagamot. HUwag taasan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Sa mga kailangan nitong mga epekto, ang Metadate ER ay maaaring magdulot ng matinding mga epekto tulad ng: reaksyong alerdyi – pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal; mabilis, bugso, o di-balanseng tibok ng puso; pakiramdam ng mahihimatay; lagnat, sakit sa lalamunan, at sakit sa ulo nang may matinding pagpaltos, pamamalat, at pamumulang pantal ng balat; agresyon, kawalan ng kapahingahan, halusinasyon, di-karaniwang pagkikilos, o motor tics tulad ng mga paggagalaw sa mga kalamnan; madaling magkapasa, kulau lilang pantal sa iyong balat; o matinding sakit ng ulo, nanlalabong mga mata, maingay sa tainga, kabagabagan, tuliro, sakit sa dibdib, kakapusan sa paghinga, di-balanseng pagtibok ng puso, atake. Kung ikaw ay nakakapansin ng alinman sa mga ito humanap ng agarang tulong pangmedikal. Maraming mga karaniwan at di-gaanong kaseryosong mga epekto ang kasama: sakit ng tyan, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana kumain; mga problema sa paningin, pagkahilo, banayad na pagsakit ng ulo; pagpapawis, banayad na pagpantal ng balat; pagmamanhid, tingling, o malamig na pakiramdam sa iyong kamay o paa; pakiramdam ng ninenerbyos, mga problema sa pagtulog(insomnia); o pagbawas ng timbang. Kung alinman sa mga ito ay nanatili o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Metadate ER abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang mga alerhiya, kung ikaw ay gumagamit ng ibang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng mga sumusunod na mga kondisyon: mataas na presyon sa dugo, glawkoma, mga problema sa puso, tulad ng di-regular na pagtibok ng puso, pagpalya ng puso, nakaraang atake sa puso, problema sa pagkakagawa ng puso, mga kondisyon sa pag-iisip o kalagayan lalo na ng kabaga-bagan, tensyon, pagkainis, personal o kasaysayan ng pamilya sa mga karamdaman sa pag-iisip o kalagayan tulad ng bipolar na karamdaman, depresyon, o sikosis, personal o pamilyang kasaysayan ng di-kontroladong mga paggalaw ng kalamnan tulad ng motor tics, o Tourette's syndrome, hyperthyroidism, at atake na karamdaman. Dahil ang Metadate ER ay maaaring makapagdulot ng pagkahilo at problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa makasigurong kaya itong maisagawa ng ligtas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...