Metaglip


Bristol-Myers Squibb | Metaglip (Medication)


Desc:

Ang Metaglip ay isang kombinasyon ng dalawang oral na dyabetikong gamot na tumutulong sa pagkontrol ng lebel ng asukal sa dugo. Glipizide at metformin ay para sa mga tao na may type 2 dyabetis na di-gumagamit araw-araw ng insulin na iniksyon. Ang gamot na ito ay di para sa paggamot ng type 1 dyabetis. ...

Side Effect:

May mga ibang mga epekto ang maaaring maganap: pagduduwal, pagtatae, kabagabagan ng sikmura, sakit sa kalamnan, o sakit sa ulo. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung ang mga sintomas sa tyan ay bumalik muli (pagtapos mo sa kaparehong dosis ng maraming mga araw o linggo), sabihin ito kaagad sa iyong doktor. Mga sintomas sa tiyan na nagaganap pagkatapos ng mga unang araw ng paggagamot ay maaaring senyales ng lactic acidosis. Ipagbigay-alam kaagad ito sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ay malamang ngunit napaka-seryosong mga epekto ang naganap: madaling pagkakapasa, mga senyales ng impeksyon (hal. , tuluy-tuloy na sakit sa lalamunan, lagnat), tuluy-tuloy na pagduduwal, matinding sakit sa tyan/tyan, paninilaw ng mata/balat, maitim na ihi. Maaaring magdulot ang gamot na ito ng mababang lebel ng asukal sa dugo (hypoglycemia), lalo na kung ikaw ay umiinom ng ibang mga gamot para sa dyabetis, uminom ng madaming alkohol, gumagawa ng di-karaniwang mabbigat na ehersisyo, o hindi kumokonsumo ng sapat na kaloriya mula sa dugo. Mga sintomas ay kasama ang malamig na pagpapawis, panlalabo ng mga mata, pagkahilo, pagka-antok, pagkamaalog, mabilis na pagtibok ng puso, sakit sa ulo, hinihimatay, tingling ng kamay/paa, at pagkagutom. Magandang habit ang pag dala ng tableta ng glucose o gel upang magamot ang mababang asukal sa dugo. Kung ikaw ay wala nitong mga nakakasigurong porma ng glucose, mabilis na pagtaas ng iyong asukal sa dugo sa pamamagitan ng mabilisang pagkain ng pinagmumulan ng mga asukal tulad ng asukal sa lamesa, honey, o kendi, o uminom ng fruit juice o walang diyetang soda. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa mga reaksyon kaagad. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng Metaglip kung ikaw ay mayroong ‘congestive heart failure’ o sakit sa kidney, o kung ikaw ay nasa stado ng dyabetik ketoacidosis (tawagan ang iyong doktor para sa paggamot ng may insulin). Kung ikaw ay nangangailangan magkaroon ng anumang uri ng X-ray o CT scan gamit ang tinta na tinutusok sa iyong ugat, ikaw ay mangangailangang panandaliang huminto sa pag-inom ng Metaglip. Pangalagaang huwag hayaan bumaba ang lebel ng iyong asukal sa dugo. Mababang asukal sa dugo (hypoglycemia) ay maaaring mangyari kung ikaw ay humahakbang ng pagkain, ehersisyo ng matagal, pag-inom ng alak, o nasa ilalim ng stress. Ibang mga tao na nagkaroon ng lactic acidosis habang gumagamit ng metformin. Maagang sintomas ay maaaring maging malala sa bawat oras at ang kondisyong ito ay maaaring maging nakakamatay. Humanap ng emerhensyang tulong pangmedikal kung ikaw ay mayroong ding banayad na sintomas tulad ng: sakit sa kalamnan o kahinaan, namamanhid o malamig na pakiramdam sa braso o binti, hirap sa paghinga, sakit sa tyan, pagduduwal na may kasamang pagsusuka, mabagal o di-balanseng tibok ng puso, pagkahilo, o pakiramdam ng sobrang kahinaan o kapaguran. ...