Methacholine - inhalation


Unknown / Multiple | Methacholine - inhalation (Medication)


Desc:

Ang Methacholine ay ginagamit upang matukoy kung ikaw ay mayroong asthma. Ito ay isang gamot na cholinergic na nagdudulot ng pagbahing at kakapusan sa paghinga. Ang Methacholine Solution ay isa ring cholinergic bronchoconstrictor agent. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapasigla ng tiyak na nerve fibers sa baga, na nagdudulot ng pasma sa kalamnan ng daanan ng hangin. ...

Side Effect:

May mga ibang mga epekto ang maaaring maganap pagkatpos gumamit ng gamot na ito tulad ng: sakit sa ulo, sakit sa lalamunan, pakiramdam ng hihimatayin, pagduduwal, pagsusuka, o pagkahilo. Kung alinman sa mga epektong ito ang nagpatuloy o lumala, kaagad itong ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko. Maraming mga tao ang gumagamit ng gamot na ito ang hindi nagkaroon ng seryosong mga epekto. Kaagad na sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga seryosong epektong ito ang naganap: hirap sa paghinga, ubo, pagbahing, pananakit ng dibdib/paninikip, di-regular na tibok ng puso. Ang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. ...

Precaution:

Ang ibang mga kondisyong medikal ay maaaring maiugnay sa Methacholine Solution. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong mga kondisyong medikal, lalo na kung alinman sa mga sumusunod ang angkop para sa iyo, kung ikaw ay buntis, nagbabalak mabuntis, o nagpapapsuso, kung ikaw ay umiinom ng anumang mga niresetang gamot o di-niresetang gamot, erbal na preparasyon, o suplementong pangdiyeta, kung ikaw ay mayroong mga alerhiya sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga substansiya, kung ikaw ay mayroong mga atake, sakit sa puso, sakit sa teroydeo, nakabara sa pantog o hirap sa pag-ihi, problema sa mata, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), mataas o mababang presyon ng dugo, mga problema sa nerbs (hal. , vagotonia), sakit na Parkinsons, glawkoma, mga problema sa bituka o sikmura, o mga ulser sa sikmura. ...