Anafranil


Novartis | Anafranil (Medication)


Desc:

Ang Anafranil, pangkalahatang kilala bilang Clomipramine Hcl, ay isang antiobsessional na gamot, na ginagamit upang gamutin ang depresib na sakit, karamdamang phobic o obsessional at bilang panghihina ng kalamnan (cataphlexy), kaugnay ng karamdaman kung saan mayroong nauulit na mga atake ng sobrang pagkaantok (narkolepsi). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawas ng tumatagal o hindi kaaya-ayang pag-iisip at mga obsesyon, at nagpapabawas sa ganyak upang gumanap ng nauulit na mga gawain (mga kompulsyon tulad ng paghugas ng kamay, pagbilang, pagsusuri) na nakikisalamuha kasama ng pang-araw na buhay. Inumin ang medikasyong ito sa pamamagitan ng bibig ng may kasamang pagkain o wala ayon sa dinirekta ng iyong doctor. Huwag tataasan ang dosis o dalas ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Sila ay nagbabago mula sa malumanay hanggang matindi kada tao. Kung alinman sa mga sumusunod ang tumagal o lumala, humingi ng agarang tulong medikal: tuyong bibig; pamamawis; mga gambala sa tiyan tulad ng konstipasyon, pagduduwal, pagsusuka; malabong paningin; hirap sa pag-ihi; mga pagbabago sa ganang kumain; sakit ng ulo; pagkahilo; pagkalito; mga gambala sa pagtulog; pagkabalisa; mga maiinit na pamumula; hindi boluntaryong paggalawa ng kalamnan tulad ng pangangatog o pagkibot; pagbigat; mga problemang pansekswal; mga gambala sa panglasa; sensasyon ng pagtunog o ibang ingay sa mga tainga (tinnitus); pagbagsak ng presyon ng dugo kapag hihigi o uupo papuntang uupo o tatayo, nagsasanhi ng pagkahilo; abnormal na mga tibok ng puso; mga kumbulsyon. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at ang iyong kasaysayang medical. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod: mga problema sa dugo; mga problema sa paghinga tulad ng hika o kronik na brongkitis; ilang mga problema sa mata tulad ng glawkoma; tumaas na intraocular na presyur; mga karamdaman sa pagkain (bulimia); mga problema sa puso; mga problema sa bituka (kronik na konstipasyon, ileus); mga problema sa bato o atay; pansarili o pampapamilyang kasaysayan ng ibang mga kondisyong pangkaisipan/kalooban tulad ng karamdamang baypolar, skisoprenya; kasaysayan ng hopitilisasyon para sa napakaseryosong reaksyon sa ilang mga medikasyon (neuroleptic malignant syndrome); mga sumpong; hayperthyroidism; hirap sa pag-ihi; kahit anong kondisyon na maaaring magpataas ng iyong panganib ng mga sumpong (halimbawa, pagkadepende sa alcohol/sedatibo, paggamit ng elektrokonbulsibong terapiya, mga sakit sa utak/sakit); o ilang uri ng tumor. Dahil ang Anafranil, ay pwedeng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ng pag-inom ng alak. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...