Methadone - oral tablet


Eli Lilly and Company | Methadone - oral tablet (Medication)


Desc:

Ang Methadone ay ginagamit panggamot sa adiksyon sa mga narkotikong gamot (tulad ng heroin) bilang parte ng aprubadong programa sa paggamot. Ito ay nakatutulong sa pagiwas ng mga sintomas ng withdrawal na sanhi ng pagpapahinti sa ibang mga narkotikong uri ng opiate. Ginagamit ang gamot na ito panggamot sa mga moderato hanggang matinding sakit. Narkotikong gamot ang Methadone (uring-opiate). Ito ay gumagalaw sa mga tiyak na gitna ng utak upang maibsan ang pananakit. Kung ikaw ay mayroong pagduduwal, ito ay maaaring makatulong na inumin ang gamot na ito ng may pagkain. ...

Side Effect:

Malubhang seryoso na mga reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng reaksyong alerdyi: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagka-hilo, hirap sa paghinga. Pagduduwal, pagsusuka, konstipasyon, pakiramdam ng mahihimatay, pagkahilo, panunuyong bibig, pagka-antok, kabaga-bagan ng sikmura, at paglakas ng pagpapawis ay maaaring maganap. Abisuhan kaagad ang iyong doktor kung alinman sa mga ito ang malaman ngunit seryosong mga epekto ang naganap: mga pagbabago sa kaisipan/kalagayan (tulad ng pagkainis, tuliro, mga halusinasyon), hirap sa pag-ihi, mga pagbabago sa paningin. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, kumonsulta muna sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong: tiyak na mga sakit sa bituka (paralytic ileus, infectious diarrhea). Ibayong pag-iingat ay ipinapayo kung ikaw ay mayroong dyabetis, adiksyon sa alak, sakit sa atay, o kahit anong iba pang kondisyong nangangailangan sa iyong limitahan/iwasan ang mga substansiyang ito sa iyong diyeta. Maaaring magdulot ang Methadone ng kondisyong nakaka-apekto sa ritmo ng puso (QT prolongation). And QT prolongation ay maaaring di-madalas na nagreresukta sa seryosong (bibihirang nakamamatay) mabilis/di-regular na pagtibok ng puso at iba pang mga sintomas (tulad ng matinding pagkahilo, hinihimatay) na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...