Methocarbamol - oral


Unknown / Multiple | Methocarbamol - oral (Medication)


Desc:

Ang Methocarbamol ay ginagamit na kasama ang pahinga at pisikal na terapya upang gamutin ang mga kondisyon sa buto tulad ng sakit o pinsala. Ang Methocarbamol ay pampakalma ng mga kalamnan. Ito ay gumagana sa pamamagian ng pagharang sa mga nerve impulses (o mga sakit sa sensasyon) na naipapadala sa iyong utak. ...

Side Effect:

Kabagabagan ng sikmura, pagduduwal, mainit/namumula, konstipasyon, sakit ng ulo, nanlalabong mga mata, pakiramdam ng hilo, pagkahilo o pagka-antok ay maaaring maganap sa kalagitnaan ng unang mga araw habang ang iyong katawan ay nagaayos pa mula sa gamot na ito. Kung ang mga sintomas na ito ay nagpatuloy o naging matindi, kaagad na abisuhan ang iyong doktor o parmasyutiko. Sabihan kaagad ang iyong doktor kung alinman sa mga ito ang malabong mangyari ngunit seryosong mga epekto ang naganap: mabilis/mabagal na pagtibok ng puso, hinihimatay, paninilaw ng mga mata o balat, tuluy-tuloy na pagduduwal/pagsusuka, pananakit ng tyan/sikmura, mga pagbabago sa kaisipan/kalagayan, pagiging lampa, hirap makaihi, mga senyales ng impeksyon (hal. , tuluy-tuloy na sakit ng lalamunan, lagnat). Ang gamot na ito ay maaaring magdulot nang iyong ihi upang maging berde-itim na kulay. Itong di-mapanganib na epekto ay di-pangmatagalan at mawawala rin matapos ang paggamot. Ang seryosong reaksyon alerdyi sa gamot na ito ay malabong mangyari, ngunit humanap nang agarang atensyong medikal kung ito ay naganap. Mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi ay kasama: pantal, pangangati/pamamaga(lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang mga uri ng alerhiya. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng myasthenia gravis, sakit sa kidney, sakit sa atay, matinding hirap sa pag-ihi (rentensyon ng urinary). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo o magpaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o magsagawa ng alinmang mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang sa ikaw ay makasigurong kaya itong isagawa ng ligtas. Limitahan ang mga inumin nakalalasing. Ibayong pagiingat ang ipinapayo kapag ginagamit ang gamot sa mga nakakatanda dahil sila ay maaaring mas maging sensitibo sa mga epekto nito, lalo na ng pagkahilo at pagkaantok. Sa panahon nang pagbubuntis at pagpapasuso ay di-nirerekumenta ang paggamit nitong gamot nang walang payo ng iyong doktor. syon) na naipapadala sa iyong utak. ...