Methohexital - injection


Hospira | Methohexital - injection (Medication)


Desc:

Ang Methohexital ay isang anestisyang nasa pangkat ng mga droga na tinatawag na barbiturates, ginagamit ng mag-isa o kombinasyon kasama ang iba pang mga gamot upang magbigay ng anestisya batay sa mga gawain sa operasyon at upang makapag-patulog. Ang gamot na ito ay ibinibigay bilang iniksyon sa ugat sa pamamagitan ng iyong propesyunal na tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan sa ospital. Ang iyong tugon sa paggagamot nito ay tuluy-tuloy na babantayan habang ikaw ay tumatanggap ng gamot na ito...

Side Effect:

Pinaka-karaniwang dulot ng Methohexital ay: pagkaantok; pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng sikmura; panginginig o panginginig; pagubo, sinok; paggalaw ng mga kalamnan; o banayad na pantal ng balat o pangangati. Kung alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Maraming mga matinding salungat na reaksyon ang kasama sa mga alerhiya – pantal, pangangati , hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; matinding sunog o pamamaga sa lugar na pinakturukan ng gamot; atake (ga kombulsyon); pamamanhid o tingly na pakiramdam; pakiramdam ng hihimatayin; mabilis na tibok ng puso; mahina o mababaw na paghinga; o pagkatuliro, kabaga-bagan, o kawalan ng kapahingahan na pakiramdam kapag nawala na ang talab ng anestisya. Kung ikaw ay nakararanas ng alinman sa mga ito humanap ng agarang tulong pangmedikal. ...

Precaution:

Ang Methohexital ay isang anestisyang nasa pangkat ng mga droga na tinatawag na barbiturates, ginagamit ng mag-isa o kombinasyon kasama ang iba pang mga gamot upang magbigay ng anestisya batay sa mga gawain sa operasyon at upang makapag-patulog. Ang gamot na ito ay ibinibigay bilang iniksyon sa ugat sa pamamagitan ng iyong propesyunal na tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan sa ospital. Ang iyong tugon sa paggagamot nito ay tuluy-tuloy na babantayan habang ikaw ay tumatanggap ng gamot na ito...