Methscopolamine - oral


Unknown / Multiple | Methscopolamine - oral (Medication)


Desc:

Ang Methscopolamine ay ginagamit kasama ang iba pang mga gamot upang gamutin ang tiyak na uri ng ulser sa tyan/sikmura (peptic ulser). Ang gamot na ito ay maaaring makatulong na maibsan ang pananakit ng tyan/sikmura. Ngunit, hindi ipinapakita nito na ito ay epekto sa pagpapagaling ng mga ulser, pag-iwas sa mga ito mula sa pagbalik, o pagiwas sa iba pang mga problema na dulot ng mga ulser. Gumagana ang Methscopolamine sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng asido sa tyan. Pinapabagal rin nito ang natural na paggalaw ng bituka at pinapakalma ang mga kalamnan sa tyan/bituka. Kabilang ang Methscopolamine belongs sa pangkat ng mga droga na kilala bilang anticholinergics. ...

Side Effect:

Kaantukan, pagkahilo, kahinaan, panlalabo ng paningin, panunuyo ng mga mata, nanunuyong bibig, konstipasyon, o paglaki ng tyan ay maaaring maganap. Kuna alinman sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Agarang sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ang malabo ngunit seryosong mga epekto ang naganap: bumabang pagpapawis, tuyo/mainit/namumulang balat, mabilis/di-regular na pagtibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalagayan (tulad ng pagkatuliro, mga halusinasyon, pagkairita, nerbyos, di-karaniwang pagiging masaya), pananakit ng mata, mga pagbabago ng paningin, hirap umihi, bumabang abilidad sa pakikipag-talik. Ang napaka-seryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Nguni, humanap nang agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang uri ng mga alerhiya. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: glawkoma, lumaking prosteyt, mga problema sa pagihi dahilan ng nakabara sa daluyan ng ihi, ibang mga problema sa tyan/bituka, sobrang aktibong teroydeo, mga problema sa puso (tulad ng coronary sakit sa arterya, angina, pagpalya sa puso dahilan ng pagbara, mabilis/di-regular na pagtibok ng puso, mga problema sa puso dahil sa malubhang pagdurugo), mataas na presyon ng dugo, mga problema sa heartburn, tiyak na problema sa nerbus sistem, myasthenia gravis, mga problema sa atay, mga problema sa kidney. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo o magpaantok o magdulot ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o magsagawa ng anumang mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto o malinaw na paningin hanggang sa ikaw ay makasigurong kaya itong isagawa ng ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Maaaring gawin ng gamot na ito na dika magpawis na nakakapagpataas ng yong peligro sa heat strok, ang napaka-seryosong kondisyon. Uminom ng maraming tubig, at magdamit ng magaan habang mainit ang panahon o kapag nageehersisyo. Kung ikaw ay nasobrahan sa init, huminto sa pageehersisyo at kaagad na humanap ng mas malamig na matutuluyan. Humanap nang agarang atensyong medikal kung ikaw ay nagkaroon ng lagnat, mga pagbabago sa kaisipan/kalagayan, sakit sa ulo, o pagkahilo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...