Methyclothiazide


MedPointe | Methyclothiazide (Medication)


Desc:

Ang Methyclothiazide ay isang thiazide diuretic (water pill) na tumutulong makaiwas sa iyong katawan mula sa pagabsorba ng sobrang asin, na maaaring magdulot ng naiipong likido sa katawan. Ginagamot ng Methyclothiazide ang naiiwan na likido (edema) sa mga tao na mayroong pagpalya sa puso dahilan ng nakabara, sirosis ng atay, o mga kapansanan sa kidney, o edema na dulot ng pag-inom ng mga steroid o estrogen. Ang gamot na ito ay ginagamit rin paggamot sa mataas na presyon ng dugo (hypertension). Ang gamot na Methyclothiazide ay isang tabletang iniinom sa bibig. Kadalasan itong iniinom isang beses sa umaga. Sundin nang maingat ang mga tagubilin sa reseta, at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko upang ipaliwanag ang alinmang mga parte na hindi mo naintindihan. Uminom ng methyclothiazide nang eksakto tulad ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. HUwag uminom ng madami o kakaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta sa iyo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Humanap nang tulong pang emerhensya kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: mga pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, mga labi, dila, o lalamunan. Huminto sa paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor ng isang beses kung ikaw ay mayroong seryosong mga epekto tulad ng: nanunuyong bibig, uhaw, pagduduwal, pagsusuka; panghihina, pagkaantok, kawalan ng kapahingahan, o magaan na pakiramdam ng ulo; mabilis o di-parehong tibok ng puso; pananakit ng mga kalamnan o panghihina; pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa karaniwan; pamamanhid o tingly na pakiramdam; pula, pamamaltos, pagbabalat ng balat; jaundice (paninilaw ng balat o mata); o pancreatitis (matinding pananakit ng bandang itaas na tyan na kumakalat sa iyong likod, pagduduwal at pagsusuka, mabilis na tibok ng puso). Di-gaano kaseryosong mga epekto ay maaaring kasama: banayad na pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana kumain; pagtatae; konstipasyon; o nanlalabong paningin. ...

Precaution:

Iwasan ang pag-inom ng alkohol, na maaaring makapag-pataas ng mga epekto ng methyclothiazide. Iwasan ang sobrang mainitan o mawalan ng tubig habang nageehersisyo at sa mainit na panahon. Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor tungkol sa mga uri at dami ng likido na dapat mong inumin. Sa ibang mga kaso, pag-inom ng sobrang likido ay maaaring di-maging ligtas tulad din ng pag-inum ng di-sapat. Maraming mga iba pang gamot na maaaring isama kasama ang methyclothiazide. Ipaalam sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng niresetang gamot at over-the-counter na mga gamot na iyong ginagamit. Kasama nito ang mga bitamina, mga mineral, mga erbal na produkto, at mga gamot na inireseta ng ibang mga doktor. Huwag magsimula sa paggamit ng panibagong panggamot ng wala pang pagsabi sa iyong doktor. Panatilihin ang mga listahan sa iyo ng lahat ng mga gamot na iyong ginamit at ipakita ang listahang ito sa kahit kaninong mga doktor o iba pang tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan na naggagamot sa iyo. Kung ikaw ay ginagamot para sa mataas na presyon ng dugo, panatilihin ang paggamit nitong gamot kahit na nakaramdam na ng kaginhawaan. Kadalasan walang sintomas ang mataas na presyon ng dugo. ...