Methylin ER


Mallinckrodt Inc | Methylin ER (Medication)


Desc:

Ang Methylin ER/Methylphenidate ay pampasigla sa sentrong nerbus sistem. Inaapektuhan nito ang mga kemikal sa utak at nerbs na nagaambag sa sobrang pagging aktibo at impulse control. Ito ay ginagamit panggamot sa attention deficit disorder (ADD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), at narcolepsi. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang mga epekto ng methylphenidate ay pagiging nerbyoso, kainisan, kabagabagan, at di-pagkakatulog. Maaaring malimitahan ang sakit na Insomnia sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot bago maghapon. Para sa mga batang umiinom ng methylphenidate para sa ADHD, ang pinaka-karaniwang mga epekoto ay ang kawalan ng ganang kumain, sakit sa tiyan, pagbawas ng timbang, at mga problema sa pagtulog. Ibang mga epekto ay kasama ang pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, mga palpitasyon, sakit sa ulo, di-kontroladong mga paggalaw, sakit sa dibdib, tumaas na bilis ng pagtibok ng puso, pagtaas ng presyon ng dugo, at sikosis. May mga bibihirang mga ulat ng Tourette's na sakit, isang sakit kung saan may mga di-kontroladong paggalaw tulad ng grimacing. Dahil sa potensyal na mga epekto, ang Methylin ER ay dapat na gamitin nang may pagiingat ng mga pasyenteng may mga kamag-anak na mayroong ganitong sakit o sinumang mayroong matinding kabaga-bagan, mga atake, sikosis, marupok na emosyon, malaking depresyon, glawkoma, o mga motor tics. Biglaang di pagtuloy ng pangmatagalang methylphenidate terapya ay maaaring magdulot ng depresyon. Unti-unting mga paglalabas, nasa ilalim ng pangangasiwa, ay inirerekumenda. Nakakabuo ng paguugali ang Methylin ER at dapat na gamitin ng maingat sa mga indibidwal na may kasaysayan ng pag-abuso sa droga o alkohol. Hindi gumagaling na pagabuso ay maaaring magdulot sa pagpapaubaya rito at sikolohikal na pagdependeng nagdudulot sa di-normal na pagkikilos. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang Methylin ER kung ikaw ay nakagamit na ng MAO inhibitor tulad ng furazolidone, isocarboxazid, phenelzine, rasagiline, selegiline, o tranylcypromine sa loob lamang ng nakalipas na 14 na araw. Seryosong, nakakapangamba sa buhay na mga epekto ay maaaring maganap kung ikaw ay gumagamit ng methylphenidate bago mawala ang MAO inhibitor sa iyong katawan. Huwag gamitin ang Methylin ER kung ikaw ay alerdyi sa methylphenidate o kung ikaw ay mayroong glawkoma, sobrang aktibong teroydeo, matinding taas ng presyon sa dugo, mga tics o Tourette's na sakit, angina, pagpalya ng puso, kapansanan sa ritmo ng puso, kamakailan-lamang na atake sa puso, namamanang kondisyon tulad ng fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption, o kakulangan sa sucrase-isomaltase, o matinding kabaga-bagan, tensyon, o kainisan. Ang Methylin ER ay maaaring makabuo ng paguugali at dapat na ginagamit lamang ng taong niresetahan nito. Huwag na huwag magbahagi ng methylphenidate sa ibang tao, lalo na sa taong mayroong kasaysayan ng pag-abuso sa droga/gamot o adiksyon. Itago ang gamot sa lugar kung san hindi makukuha ito ng iba. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gumamit ng Methylin ER nang walang payo ng iyong doktor. ...