Methyltestosterone - oral


Valeant Pharmaceuticals International | Methyltestosterone - oral (Medication)


Desc:

Ang Methyltestosterone ay isang gawa ng taong porma ng testosteron, isang natural na nagaganap na hormon pang sekswal na nabubuo sa bayag ng lalaki. Maliit na dami ng testosterone ay nabubuo rin sa obaryo ng mga babae at sistemang adrenal. Ang Methyltestosterone ay ginagamit sa mga kalalakihan at lalaki upang gamutin ang mga kondisyong dulot ng kakulangan sa hormon na ito, tulad ng nahuling pagbibintata/dalaga o iba pang mga di-balanseng hormon. Ginagamit rin ito sa mga kababaihan upang gamutin ang kanser sa suso na kumalat na sa ibang parte ng katawan. ...

Side Effect:

Pagkahilo, pakiramdam ng hilo, sakit ng ulo, kabagabagan ng sikmura, paglaki ng tiyan, pagduduwal, pagbabago ng timbang, pagtaas/pagbaba ng interes sa seks, o pagsakit/laki ng suso ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang nagpatuloy o lumala, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kaagad. Kaagad na ipaalam sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ang bibihira nguni seryosong mga epekto ang naganap: mga pagbabago sa kaisipan/kalagayan (hal. , matinding depresyon, pagkawala ng memorya), mga bukol sa suso, pamamaga ng mga kamay/paa, di-karaniwang pagdurugo ng puki (hal. , spotting, breakthrough bleeding, tumagal/umuulit na pagdurugo), di-karaniwang nilalabas ng puki/pangangati/amoy, pagbabago sa kulay ng balat, paninilaw ng mata/balat, di-karaniwang kapaguran, pananakit ng tiyan/sikmura, tuluy-tuloy na pagduduwal/pagsusuka, itim na ihi, paglala ng mga atake. Mga kababaihan ay maaaring makaranas ng mga senyales ng masculinization (katangian ng isang lalaki) mula sa methyltestosterone. Upang maiwasan ang mga pagbabagong ito mula sa pagiging permanente, tumigil sa paginom ng gamot na ito at sabihin ito kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga sumusunod na ito ang naganap: pamamalat ng boses, paglalim ng boses, pagtubo ng buhok sa mukha, bago o lumalang tigyawat, lumaking clitoris, pagbabago ng regla. Ang gamot na ito ay maaaring di-kadalasang magdulot ng seryosong mga problema tulad ng mga atake sa puso, strok, at pamumuo ng dugo. HUmanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod: pananakit ng dibdib, pananakit ng panga/kaliwang braso, biglaang matinding sakit ng ulo, kahinaan sa isang parte ng katawan, pagkatuliro, pautak-utal na pananalita, biglaang pagbabago ng paningin (hal. , dalawang paningin, kawalan ng panningin), pananakit/pamumula/pamamaga ng binti, hirap sa paghinga, pag-ubo ng dugo, biglaang pagkahilo/hinihimatay. ...

Precaution:

Ang ay maaaring magdulot ng mga depekto sa kapanganakan. Huwag gumamit kung ikaw ay buntis. Gumamit ng epektibong pangkontrol sa kapanganakan, at sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay naging buntis sa kalagitnaan ng paggagamot. Ikaw ay dapat na di-gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay alerdyi sa methyltestosterone, o kung mayroong kanser sa prosteyt. Bago makatanggap ng methyltestosterone, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong benign prostatic hypertrophy, kanser sa suso, pagdurugo o pamumuo ng dugo na karamdaman, atay o sakit sa kidney, sakit sa puso, sakit sa coronaryang arterya, pagpalya ng puso dulot ng kasikipan, o kasaysayan ng atake sa puso. Upang makasiguro ang gamot na ito ay tinutulungan ang iyong kondisyon, ang iyong dugo ay nangangailangan masuri sa regular na basehan. Maaaring makaappekto ang Methyltestosterone sa paglaki ng buto sa mga lalaki na ginagamot para sa nahuling pagbibinata. Paglago ng dugo ay maaaring mangailangang suriin ng x-ray kada 6 na buwan habang ginagamot. ...