Methysergide - oral


Novartis | Methysergide - oral (Medication)


Desc:

Ang Methysergide ay isang ergot alkaloid. Ito ay napagalamang gumagana sa pamamagitan ng pagpapaliit ng daan ng dugo sa utak, at ganon binabawasan ang pagtibok na epekto ng mga sakit sa ulo dala ng daluyan ng dugo. Ang gamot na ito ay ginagamit upang maiwasan o mapababa ang pananakit/dalas ng tiyak na malalang nagaganap na pagsakit ng ulo (mga sakit ng ulo dala ng daluyan ng dugo tulad ng migraine at matinding pagsakit ng ulo). Dahil sa posibkebg seryosong mga epekto, ito ay ginagamit pagkatapos ng iba pang mga panggamot (hal. , mga gamot na pangharang sa posibilidad ng cardiac arest) na hindi tumalab. Ang Methysergide ay hindi ginagamit sa paggamot ng mga atake ng migraine kapag ito ay naganap. ...

Side Effect:

Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkahilo, pagkaantok, kabagabagan ng sikmura, heartburn, hirap sa pagtulog, at pamumula ng mukha/init ay maaaring maganap. ...

Precaution:

Before using this medication, tell your health care provider your medical history, especially of:smoking, diabetes, high blood pressure (controlled), stomach/intestinal ulcers. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have:autoimmune disease (e. g. , rheumatoid arthritis), blood vessel disease (e. g. , peripheral vascular disease, hardening/inflammation of the arteries, blood clots, Raynaud's disease, stroke), uncontrolled high blood pressure, heart disease (e. g. , coronary artery disease, heart attack, etc. This drug may make you dizzy or drowsy. Do not drive, use machinery, or do any activity that requires alertness until you are sure you can perform such activities safely...