Metipranolol - ophthalmic


Watson Pharmaceuticals | Metipranolol - ophthalmic (Medication)


Desc:

Ang Ophthalmic Metipranolol ay ginagamit sa paggamot ng glawkoma, isang kondisyong kung saan tumataas ang presyon sa mata na humahantong sa unti-unting pagkawala ng paningin. Ang Metipranolol ay kabilang sa uri ng mga gamot na tinatawag na beta-blockers. Ito ay gumagana sa pagpapababa ng presyon sa mata. Ang Ophthalmic metipranolol ay isang solusyon (likido) upang panatilihin sa mata. Ito ay kadalasan na inilalagay dalawang beses sa isang araw, sa magkakaparehong pagitan ng salitan. Maingat na sundin ang mga direksyon sa iyong reseta, at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko upang ipaliwanang ang anumang parte na hindi mo lubos na naunawaan. Huwag gumamit ng madami o kakarampot nito o gumamit ng mas madalas kaysa sa inirekumenda ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang Metipranolol ay maaring magdulot ng mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang malubha o hindi nawawala: pagtusok o mahapdi sa mata, sakit kilay, pagluluha ng mata, pagkasensitibo sa ilaw, panlalabo ng mata pagkatapos gamitin ang patak kung ikaw ay nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod na mga sintomas, kaagad na itigil ang paggamit ng metipranolol at tawagan ang iyong doktor: pantal sa balat, pananakit ng mata, pamamaga sa palibot ng mga mata, mga problema sa paningin, hirap sa paghinga, mabilis o malakas na tibok ng puso, di-normal na pulso, sakit ng ulo, pagkahilo, depresyon, hinihimatay. ...

Precaution:

Bago gamitin ang metipranolol na patak sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa metipranolol, beta blockers, o anu pa mang mga gamot. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga nireseta at di-niresetang gamot ang iyong ginagamit. Ipagbigay-alam sa iyong doktro kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng mga sakit sa teroydeo, puso, o baga; pagpalya ng puso dahilan sa kasikipan; o dyabetis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Kung ikaw ay sasailalim sa operasyon kasama ang operasyon sa ipin, ipaalam sa iyong doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng metipranolol, kung ikaw gumagamit ng iba pang mga topical na gamot sa mata, ilagay ito ng halos 10 minuto bago o pagkatapos ilagay ang metipranolol na patak. Kung ikaw ay nagsusuot ng malambot na lenses, alisin sila bago ilagay ang metipranolol na pampatak sa mata, at maghintay ng 15 minuto bago ilagay sila uli. ...