Metolazone


Dr. Reddy Laboratories | Metolazone (Medication)


Desc:

Ang Metolazone ay isang thiazide diuretic (tubig na gamot) ginagamit paggamot sa naiiwang likido sa katawan (edema) at pamamaga na nagaganap dahil sa mga kondisyon tulad ng pagpalya sa puso dahilan ng pagsikip ng daluyan, sakit sa kidney, o iba pang mga kondisyon. Ang Metolazone ay inireresetang gamot lamang at dapat lamang na iniinom sa bibig maypapgkain man o wala, kadalasan isang beses kada araw, o tulad ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggagamot. Huwag taasan ang dosis o dalas ng walang payo ng iiyong doktor. ...

Side Effect:

Pinaka karaniwang mga epekto na dulot ng Metolazone ay: pagkahilo, nahihilo, sakit sa ulo, panlalabo ng mga mata, kawalan ng gana kumain, kabagabagan ng sikmura, pagtatae, o konstipasyon. Kung alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Maraming mga malubhang mga kabaligtarang reaksyon ang kasama: pulikat sa kalamnan o panghihina, pagkatuliro, malubhang pagkahilo, di-karaniwang panunuyo ng bibig o pagkauhaw, pagduduwal o pagsusuka, mabilis o di-regular na pagtibok ng puso, di-karaniwang pagbaba sa dami ng ihi, hinihimatay, mga atake, pamamanhid o tingling na nararamdaman sa mga braso at binti, bumabang abilidad sa pakikipagtalik, pabalik-balik na sakit ng lalamunan o lagnat, madaling pagdurugo o pagkapasa, pananakit ng tiyan o sikmura, pabalik-balik na pagduduwal o pagsusuka, at paninilaw ng mga mata at balat. Bagaman bibihira ang alerhiya, kung alinman sa mga sumusunod na sintomas ang naganap kumuha ng medikal na pangangalaga: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medisinang ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anuman mga uri ng mga alerhiya. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang mga medisina at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: sakit sa kidney, sakit sa atay, di-nagamot na di-balanseng mineral tulad ng sodium o potasa, gout, lupus o dyabetis. Sapagkat ang Metolazone ay maaaring magdulot ng pagkahilo at problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mga mabibigat na makinarya hanggang sa makasigurong kaya mo itong isagawa ng ligtas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...