Metoprolol


Novartis | Metoprolol (Medication)


Desc:

Ang Metoprolol Tartrate Ampuls at mga tableta ay nakatala na panggamot ng 'hemodynamically stable' na mga pasyente kasama ang tiyak o nasuspetsahang acute myocardial infarction upang mabawasan ang pagkamatay dahilan sa cardiovascular na mga sakit. Ang Metoprolol Tartrate ay isang pang-matagalang panggamot ng angina pectoris. Mga tableta ng Metoprolol tartrate tablets ay para sa paggamot ng hypertension. Maari silang magamit ng mag-isa o may kombinasyon sa iba pang mga antihypertensive na mga gamot. Dosis ng metoprolol tartrate na tableta ay dapat na magkakahiwalay. Dapat inumin ang tableta nitong Metoprolol Tartrate nang mayroon o agarang kasunod na pag-kain. ...

Side Effect:

Maaaring magdulot ang Metoprolol ng mga epekto. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang malubha o hindi nawawala: pagkahilo o nahihilo; kapaguran; depresyon; pagduduwal; panunuyot ng bibig; sakit ng sikmura; pagsusuka; gas o paglaki ng tyan; heartburn; konstipasyon; pantal o pangangati; malamig na mga kamay at paa; sipon. Ibang mga epekto ay maaaring maging seryoso. Ang mga sumusunod na mga sintomas ay di-karaniwan, ngunit kung ikaw ay nakararanas ng alinman sa mga ito, tawagan ang iyong doktor kaagad: kakapusan sa hininga; pagbahing; pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o bandang ibaba ng binti; di-karaniwang pagdagdag ng timbang; hinihimatay; mabilis, kabog, o di-regular na pagtibok ng puso. ...

Precaution:

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Ang Metoprolol Tartrate ay dapat na gamitin ng may ibayong pagiingat sa mga pasyenteng mayroong kapansanan sa paggana ng hepatic. ...