Mexiletine - oral


Teva Pharmaceutical Industries | Mexiletine - oral (Medication)


Desc:

Ang Mexiletine ay isang anti-arrhythmic na gamot panggamot sa seryosong di-regular na pagtibok ng puso, tulad ng tuluy-tuloy na ventricular tachycardia, sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng normal na ritmo ng puso at pagpapanatili ng regular at nananatiling pagtibok ng puso. Ang gamot na ito ay maaari ring gamitin paggamot sa mga pananakit, pamamanhid, at tingling na nararamdaman mula sa tiyak na problema sa nerb na tinatawag na peripheral neuropathy sa mga dyabetikong mga pasyente. Inumin ang gamot na ito sa bibig, kadalasang kada 2 hanggang 3 beses araw-araw o eksakto gaya ng itinuro sa iyo ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggagamot. Huwag taasan ang dosis o dalas ng walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang Mexiletine ay maaaring magdulot ng: pagkahilo, nahihilo, o kapaguran; mababang koordinasyon; panunuyo ng bibig; kabagabagan ng sikmura, heartburn, pagsusuka, o bumabang gana sa pagkain; pagtatae o konstipasyon; sakit sa ulo o panlalabo ng paningin; kahinaan; pamamanhid, tingling, o panginginig (nginig); ingat sa tainga; pantal; o depresyon. Kung alinman sa mga ito ay nagppatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Maraming bibihira, ngunit malubhang mga epekto ang kasama: reaksyong alerdyi – pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; bago o lumalang di-regular na tibok ng puso; pagbahing, pag-ubo, pananakit ng dibdib, o di-kompotable pakiramdam sa dibdib; di-karaniwang pagkakapasa o pagdurugo; o lagnat, sakit sa lalamunan, sakit sa bibig, mga ulser sa bibig, o isang impeksyon. Kung ikaw ay nakararanas ng alinman sa mga ito humanap ng agarang tulong pangmedikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito abisuhan ang iyong doktro kung ikaw ay mayroong anumang uri ng mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: iba pang mga problema sa puso tulad ng pagpalya sa puso, mabagal na pagtibok ng puso, o kamakailan-lamang na atake sa puso, mga problema sa atay, o mga karamdaman sa atake. Dahil ang Mexiletine ay maaaring magdulot ng pagkahilo at mga problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa ikaw ay makasigurong kaya itong isagawa ng ligtas. At limitahan ang paginom ng mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...