Mexitil


Boehringer Ingelheim | Mexitil (Medication)


Desc:

Ang Mexitil/mexiletine ay ginagamit upang gamutin ang mga seryosong iregular na tibok ng puso. Inaapektuhan nito ang paraan ng pagtibok ng iyong puso. Ang Mexitil ay kilala bilang isang gamot na anti-arrhytmic. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng paghaharang sa ilang mga elektrikal na senyales sa puso na pwedeng magsanhi ng iregular na tibok ng puso. Ang paggagamot ng iregular na tibok ng puso ay pwedeng magpababa sa panganib ng pamumuo ng dugo, at ang epektong ito ay pwedeng magpababa sa iyong panganib ng atake sa puso o atakeng serebral. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epektong maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang Mexitil: pagduduwal, pagsusuka, pangangasim ng sikmura, pagkahilo, mga problema sa paningin (tulad ng malabong paningin), sakit ng ulo, panginginig, pagkakaba, o mga problema sa pagkontrol sa kalamnan (mga hirap sa koordinasyon). Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang nguit seryosong mga epekto ang mangyari: paglala ng mga sintomas ng pagpapalya ng puso (tulad ng pamamaga ng bukong-bukong/binti, sobrang kapaguran, sobrang pagkakapos ng hininga kapag hihiga), mga senyales ng problema sa atay (tulad ng tumatagal na pagduduwal/pagsusuka, sakit ng tiyan, paninilaw ng mga mata/balat, ihing madiliim ang kulay. Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong mga epektong ito ang mangyari: sakit ng dibdib, seizure. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi may kahit anong uri ng alerhiya, kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: ibang mga problema sa puso tulad ng pagpapalya ng puso, mabagal na tibok ng puso, o kamakailan lamang na atake sa puso, mga problema sa atay, o karamdamang seizure. Ang Mexitil ay maaaring gawin kang nahihilo o naaantok, kaya naman huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan rin ang pag-inom ng alak. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...