Ana - Kit


Bayer Schering Pharma AG | Ana - Kit (Medication)


Desc:

Ang Ana-Kit ay mabilis na umaaksyon, panturok na medikasyong ginagamit bilang emerhensiyang paggagamot para sa matinding anaphylactic na reaksyong alerdyi, tulad ng reaksyon sa kagat ng insekto, pagkain, o gamot. Ito rin ay ginagamit upang gamutin ang matinding atake ng hika. Ito ay inirireseta lamang, ang Ana-Kit ay may lamang dalawang gamot: tulad ng epinephrine injection at chlorpheniramine tableta. Ang mga gamot na ito ay mayrooong hiwalay sa mga panlahat na bersyon. Ang Epinephrine ay nagbubukas sa mga daanan ng hangin sa iyong baga at nagpapakitid sa mga ugat; ito ay pwedeng magsalungat sa ilang mga epekto ng matinding reaskyong alerdyi, tulad ng mababang presyon ng dugo, hirap sa paghinga, pamamantal, at pangangati. Ang Chlorpheniramine ay isang antihistamine na nagbabawas ng mga lebel ng kemikal na tinatawag na histamine na ipinuprodyus ng iyong katawan kung ikaw ay may reaskyong alerdyi. Ito ay pwedeng makatulong sa pagkontrol ng gayong sintomas tulad ng pangangati, pagbahing, makating ilong, at matubig na mata. ...

Side Effect:

Ang nagbabago at menor na epekto ng pagkabalisa, sakit ng ulo, takot, at mga palpitasyon ay madalas na nangyayari kasama ng mga terapiyutikong dosis, lalo sa mga indibidwal na mayroong hyperthyroid. Ang nauulit na mga lokal na pagturok ay pwedeng magresulta sa necrosis sa bahaging pinagturukan mula sa baskular na konstriksyon. Ang Epinephrine-fastness ay pwedeng mangyari kasama ng tumagal na pagdami. ...

Precaution:

Ang paggamit ng Ana-Kit na may kasamang sobrang dosis ng digitalis, mga merkuryal na diyuretiko, o ibang mga gamot na nagpapasensitibo sa puso sa mga aritmiya ay hindi inirirekomenda. Ang anghinal na sakit ay maaaring mapilit kung ang coronary insufficiency ay mayroon. Ang mga epekto ng Ana-kit ay maaaring mapasigla ng mga tricyclic antidepressant; ilang antihistamine, halimbawa, diphenhydramine, tripelennamine, d-chlorpheniramine; at sodium l-thyroxine. Iadministera ng may pag-iingat sa mga nakatatandang tao; sa mga may kardyobaskular na sakit, altapresyon, dyabetis, o hyperthyroidis; sa mga sikoneurotikong indibidwal; at sa pagbubuntis. Ang mga pasyenteng mayroong matagal na brongkyal na hika at empaysema na may nabuong degeneratibong sakit sa puso ay dapat na administirahan ng gamot na ito ng mga matinding pag-iingat. Ang sobrang dosis o kulang sa atensyong pang-ugat na turok ng epinephrine ay maaaring magsanhi ng serebrobaskyular na pagdurugo na nagresulta mula sa pagtaas ng presyon ng dugo. Ang kamatayan ay maaari ring magresulta mula sa pulmonyang edema dahil sa peripheral na konstriksyon at kardyak na stimulasyong ipinrodyus. Ang mabilis na umaaksyong mga vasidolator, o alpha blocking mga ahente ay maaaring magsalungat sa naitalang pressor na mga epekto ng epinephrine. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...