Micomp - PB


3M Pharmaceuticals | Micomp - PB (Medication)


Desc:

Ang Micomp - PB ay isang kombinasyong medikasyon na ginagamit upang gamutin ang migraine at ibang mga uri ng nauulit, tumitibok na sakit ng ulong may kasamang pagduduwal at pagsusuka o kaugnay ng tensyong nervous. Ang ergotamine ay isang alpha adrenergic blocking agent na may direktang pampasiglang epetko sa malambot na kalamnan ng mga ugat na peripheral at cranial at nagpuprodyus ng depresyon ng mga sentrong sentral na vasomotor. Ang compound ay mayroon ring mga katangian ng serotonin antagonism. Kung ikukumpara sa hydrogenated ergotamine, ang mga aksyong adrenergic blocking ay hindi masyadong nabanggit at ang mga aksyong vasoconstrictive ay mas malaki. Ang kapeina, isang ring cranial vaconstrictor, ay idinadagdag para sa mas pabutihin ang mga epektong vasoconstrictive ng hindi kinakailangang pataasin ang dosis ng ergotamine. ...

Side Effect:

Mayroong mga naiulat na epekto tulad ng: pag-iiba ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagkaantok, madalas na pag-ihi at konstipasyon. Kung alinman sa mga epektong ito ang magpatuloy at maging abala, ipaalam sa iyong doktor. Abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay makaranas ng: sakit ng kalamnan, panghihina ng mga binti, pagtusok-tusok ng mga daliri sa kamay at paa, mabilis/iregular na tibok ng puso, tuyong bibig, malabong paningin, masakit na pag-ihi. Kung ikaw ay may mapansing ibang mga epektong hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Micomp – PB, ipaalam sa iyong doktor kung iakaw ay mayroong kahit anong uri ng mga alerhiya, kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan; kasaysayan ng sakit sa puso, anghina (sakit ng dibdib), mga problema sa sirkulasyon ng dugo, o kasaysayan ng atake sa puso o atakeng serebral; coronary artery disease o paninigas ng mga arterya; hindi kontroladong altapresyon; malubhang sakit sa atay; malubhang sakit sa bato; o isang seryosong impkesyong tinatawag na sepsis. Ang paggamit ng ilang mga medikasyon kasama ng Micomp - PB ay pwedeng magsanhi ng higit na pagbaba ng daloy ng dugo kaysa sa paggamit lamang ng kapeina at ergotamine. Ang napakatinding pagbaba ng pagdaloy ng dugo sa utak at ibang mga parte ng katawan ay pwedeng magsanhi ng mga mapanganib na epekto. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...