Micronase


Pfizer | Micronase (Medication)


Desc:

Ang Micronase/glyburide ay isang gamot na pangontra diyabetis (sulfonylurea na uri) na ginagamit kasama ng programang tamang diyeta at ehersisyo upang kontrolin ang mataas na asukal sa dugo. Ito ay ginagamit sa mga pasyenteng mayroong ikalawang uri ng dyabetis (non-insulin-dependent na dyabetis). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapasigla sa paglabas ng mga natural na insulin ng katawan. Ang pagkontrol sa mataas na asukal sa dugo ay tumutulong ipang pigilan ang pinsala sa bato, pagkahilo, mga problema sa nerb, pagkaputol ng mga paa, at mga problema pansekswal. Ang tamang pagkontrol sa dyabetis ay maaari ring magbawas sa iyong panganib ng pagkakaroon ng atake sa puso o atakeng serebral. Inumin ang medikasyong ito gamit ang bibig ng may kasamang agahan o unang pangunahing pagkain, kadalasang isang beses araw-araw; o gamitin ng ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Ang ilang mga pasyente, lalo na yaong gumagamit ng mas matataas na dosis, ay maaaring direktahang gumamit ng gamot na ito dalawang beses sa isang araw. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa terapiya. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pangangasim ng sikmura, pagkabusog, at pagdagdag ng timbang ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, abisuhan ang iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga sobrang malabo ngunit napakaseryosong epekto ang mangyari: tumatagal na pagmamaga ng lalamunan o lagnat, madaling pagpapasa o pagdurugo, sakit ng tiyan, paninilaw ng mga mata o balat, ihing madilim ang kulay, hindi pangkaraniwang pagkapagod o panghihina, hindi pangkaraniwan o biglang pagdagdag ng timbang, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban, pamamaga ng mga kamay o paa, mga seizure. Ang medikasyong ito ay pwedeng magsanhi ng mababang asukal sa dugo (haypoglaysemya). Ang epektong ito ay maaaring mangyari kung ikaw ay hindi nakakakonsumo ng sapat na mga kaloriya (mula sa pagkain, katas, prutas, at iba pa. Ang mga sintomas ay may kasamang ginaw, malamig na pawis, malabong paningin, pagkahilo, pagkaantok, panginginig, mabilsi na tibok ng puso, panghihina, sakit ng ulo, pagkahimatay, pagtusok-tusok ng mga kamay at paa, o gutom. Magandang gawi ang pagdadala ng mga tabletang glukos o dyel upang gamutin ang mababang asukal sa dugo. Kung ikaw ay nasa sitwasyong wala kang mapagkakatiwalaang porma ng glukos, kumain ng mabilis na pagmumulan ng asukal tulad ng asukal, pulot, o kendi, o uminom ng isang baso ng katas ng dalandan o hindi pandiyetang soda upang mabilis na mapataaas ang iyong lebel ng asukal sa dugo. Sabihin agad sa iyong doktor ang tungkol sa reaksyong ito. Upang pigilan ang haypoglaysemya, kumain ng pagkain sa regular na iskedyul at huwag maglalaktaw ng pagkain. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Micronase, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng mga alerhiya o ilang mga kondisyong medikal, tulad ng: mga kondisyong metaboliko (halimbawa, diabetic ketoacidosis); sakit sa atay, sakit sa bato, sakit sa teroydeo, ilang mga kondisyong hormonal (kakulangang adrenal/pitwitaryo, sindrom na SIADH o hindi tamang sekresyon ng hormong antidiyuretiko), imbalanse ng elektrolayt (hyponatremia), ilang problema ng sistemang nervous (autonomic neutropathy). Maaaring ikaw ay makaranas ng malabong paningin, pagkahilo, o pagkaantok dahil sa sobrang baba o taas na mga lebel ng asukal sa dugo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak habang gumagamit ng medikasyong ito dahil ito ay pwedeng magpataas sa panganib ng pagkakaroon ng hypoglycaemia. Madalang, ang alkohol ay pwedeng makisalamuha sa glyburide at magsanhi ng seryosong reaksyon (reaksyong parang disulfiram) na mayroong mga sintomas tulad ng pamumula ng mukha, pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, o sakit ng tiyan. Sa mga panahon ng istres, tulad ng lagnat, impeksyon, pinsala o operasyon, maaaring maging higit na mahirap kontrolin ang iyong asukal sa dugo. Konsultahin ang iyong doktor, dahil maaaring kailanganin ang pagbabago sa iyong medikasyon. Ang medikasyong ito ay maaaring gawin kang mas sensitibo sa araw. Kaya naman, iwasan ang matagal na pagkakababad sa araw, mga pangungulting kubol, at ilaw na araw. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng protektibong damit kapag nasa labas. Ang pag-iingat ay inaabiso sa mga matatanda dahil sila ay maaaring higit na sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito, lalo ng haypoglaysemya. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...