Micronor


Janssen Pharmaceutica | Micronor (Medication)


Desc:

Ang mga Micronor contraceptive tablet ay uri ng mga kontraseptibong hormonal na karaniwang kilala bilang “mini pill” o progestogen-only pill (POP). Ang mga ito ay may lamang aktibong sangkap na norethisterone, na isang sintetik na progestogen, katulad ng mga natural na progestogen na ipinuprodyus ng katawan. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, pamimilipit ng tiyan/pagbundat, pagkahilo, sakit ng ulo, pagkapagod, panlalambot ng suso, pagliit ng suso, akne, malangis na anit, paglalagas ng buhok, pagdagdag ng timbang, at mga impeksyon sa ari ng babae ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, abisuhan ng maagap ang iyong doktor. Ang iyong regla ay maaaring maging mas maaga o mahuli, mas maikli o mas matagal, mas malakas o mas mahina kaysa normal. Maaaring magkaroon ka ng spotting sa pagitan ng mga regla, lalo na sa unang ilang mga buwan ng paggamit. Kung ang pagdurugo ay magpatuloy (ng higit sa 8 araw) o hindi pangkaraniwang malakas, kontakin ang iyong doktor. Kung ang iyong regla ay malaktawan ng 2 magkasunod nab eses (o isa kung ang tableta ay hindi maayos na nagamit), kontakin ang iyong doktor para sa eksam ng pagbubuntis. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit seryosong epekto ang mangyari: depresyon, hindi gustong pagtubo ng buhok sa mukha/katawan, pamamaga ng mga bukong-bukong/paa. Ang medikasyong ito ay maaaring madalang na magsanhi ng seryosong (minsang nakamamatay) mga problema dahil sa pamumuo ng dugo (halimbawa, pulmonya sa baga, atakeng serebral, atake sa puso). Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng: biglang pagkakapos ng hininga, sakit ng panga/dibdib/kaliwang braso, pagkalito, pag-ubo ng dugo, biglang pagkahilo/pagkahimatay, sakit/pamamaga/init ng singit/kalamnan sa paa, pagtusok-tusok/panghihina/pamamanhid ng mga braso/binti, mga sakit ng ulo na iba mula naranasan mo sa nakaraan (halimbawa, mga sakit ng ulong may kasamang ibang mga sintomas ng pagbabago sa paningin/kawalan ng koordinasyon, paglala ng mga umiiral na migraine, bigla/sobrang tinding mga sakit ng ulo), paputol-putol na pananalita, panghihina sa isang gilid ng katawan, mga problema/pagbabago sa paningin. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong mga epekto ang mangyari: matinding sakit ng tiyan/balakang, mga bukol sa suso, hindi pangkaraniwang pagkapagod, ihing madilim ang kulay, paninilaw ng mga mata/balat. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang mga alerhiya, abnormal na eksam ng suso, kanser sa suso, mga problema sa atay (halimbawa, tumor sa atay, aktibong sakit sa atay), kasalukuyan o hinihinalang pagbubuntis, hindi maipaliwanag na pagdurugo ng ari ng babae. Bago inumin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong buong kasaysayang medikal, kasama ang pampamilyang kasaysayang medikal, lalo ng: atakeng serebral o ibang mga pamumuo ng dugo (halimbawa, sa mga binti, mata, baga), altapresyon, mababang mga lebel ng mabuting kolesterol (HDL), dyabetis, sakit sa puso (halimbawa, atake sa puso, sakit ng dibdib), kasaysayan ng paninilaw ng mga mata/balat (paninilaw) habang nagbubuntis o habang gumagamit ng mga tabletang pangontrol ng pag-aanak, mga sakit ng ulong migraine, sobrang timbang, matagal na panahon ng pagkakaupo o pagkakahiga (halimbawa, hindi paggalaw tulad ng pagkakaratay). Ang paninigarilyo/paggamit ng tabako habang gumagamit ng tabletang hormonal na pangontrol ng pagpaparami (pill/patse/ring) ay nagpapataas sa iyong panganib ng pagkakaroon ng mga problema sa puso at atakeng serebral. Huwag maninigarilyo. Ang panganib ng mga problema sa puso ay tumataas kasabay ng edad (lalo na sa mga babaeng higit na 35 taon ang edad) at kasama ng madalas na paninigarilyo (15 o higit pang sigarilyo sa isang araw). Bago magkaroon ng operasyon, kasama ang operasyon sa ngipin, sabihin sa iyong doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng medikasyong ito. Ang Norethindrone ay hindi dapat gamitin habang nagbubuntis. Kung ikaw ay mabuntis o palagay mong mabubuntis ka, ipaalam kaagad sa iyong doktor. ...