Midamor


Merck & Co. | Midamor (Medication)


Desc:

Ang Midamor/amiloride ay isang diyuretikong potassium-sparring (tabletang tubig) na pinipigilan ang iyong katawan mula sa pagsipsip ng sobrang daming asin at pinanatili ang iyong mga lebel ng potasa mula sa pagiging sobrang baba. Ito ay ginagamit upang gamutin o pigilan ang haypokalemya (mababang mga lebel ng potasa sa dugo). Inumin ang medikasyong ito gamit ang bibig ng may kasamang pagkain, kadalasang isang beses araw-araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Kung ininom mo ang gamot na ito bago matulog, maaaring kailanganin mong gumising para umihi. Kaya naman, pinakamagandang inumin ang medikasyong ito ng 4 oras man lamang bago matulog. Kung ikaw ay mayroong kahit anong mga tanong tungkol sa paano at kailan iiinumin ang medikasyong ito, tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Ang medikasyong ito pwedeng magsanhi ng matataas na mga lebel ng potasa (hyperkalemia). Ang epektong ito ay mas malamang na mangyari sa mga mas matatandang adulto at pasyenteng mayroong sakit sa baot, dyabetis, o seryosong mga sakit. Ang mga lebel ng potasa ay dapat na mahigpit na imonitor sa regular na batayn habang umiinom ng medikasyon gito. Kung hindi ginamot, ang sobrang taas na mga lebel ng potasa ay pwedeng maging nakamamatay minsan. Sabihin sa iyong doktor agad kung ikaw ay magkaroon ng mga mataas na lebel ng potasa, kasama ang panghihina ng kalamnan, mabagal/iregular na tibok ng puso, manhid/tusok-tusok na balat. ...

Precaution:

Huwag gagamitin ang Midamor kung ikaw ay mayroong sakit sa bato, mga problema sap ag-ihi, o mataas na mga lebel ng potasa sa iyong dugo. Huwag gagamit ng mga suplementong potasa o ibang mga diyuretiko habang gumagamit ng Midamor. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa puso o atay, o karamdaman sa paghinga. Iwasan ang pag-inom ng alak, na pwedeng magpataas ng ilang mga epekto ng amiloride. Iwasan ang diyetang mataas ang asin. Ang sobrang asin ay magsasanhi ng sobrang pagpapanatili ng tubig ng katawan at pwedeng gawin ang medikasyong itong hindi masyadong epektibo. Iwasang labis na mag-init o maubusan ng tubig sa katawan habang nag-iehersisyo at sa mainit na panahon. Sundin ang mga instruksyon ng doktor tungkol sa uri at dami ng mga likidong dapat mong inumin. Sa ilang mga kaso, ang pag-inom ng sobrang likido ay pwedeng maging hindi ligtas katulad ng pag-inom ng sapat. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...