Mifepristone - oral


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Mifepristone - oral (Medication)


Desc:

Ang Mifepristone ay isang sintetikong isteroyd na ginagamit upang magsanhi ng aborsyon sa maagang parte ng pagbubuntis, hanggang sa ikapitong linggo ng pagbubuntis (hanggang sa 49 araw pagkatapos ng unang araw ng iyong huling regla). Ang Mifepristone ay dapat ring gamitin sa mga pasyenteng mayroong sindrom na Cushing na mayroon ring ikalawang uri ng dyabetis upang kontrolin ang hyperglycemia. Ito ay iniriresetang gamot lamang at dapat na gamitin ng eksakto ayon sa dinirekta. Dapat mong bisitahin ang opisina ng iyong doktor ng 3 beses, sa mga 1,3 at 14 araw, upang kompletuhin ang iyong paggagamot at importanteng mga eksaminasyon. Minsang kinakailangang ang pagkakaroon ng surhikal na aborsyon upang tuluyang tapusin ang pagbubuntis. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang mga epektong sanhi ng Mifepristone ay: sakit ng tiyan o pamimilipit ng uterine, sakit ng likod, pagtatae, pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal o pagsusuka. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas madalang, ngunit ang matinding masamang reaksyon ay may kasamang: sakit o hindi kaginhawahan ng dibdib, pagkalito, ubo o pamamaos, mabilis, mahinang pulso, lagnat o ginaw, sakit ng ibabang likod o gilid, sakit o hindi kaginhawahan ng mga braso, panga, likod, o leeg, masakit o mahirap na pag-ihi, maputla, malamig, o mamasa-masang balat, pagkakapos ng hininga, biglang pagtindi ng sakit ng tiyan o balikat, pamamawis, hindi pangkaraniwan o madaming pagdurugo sa ari ng babae. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: hindi nasuring paglaki ng tiyan, ilang mga problema sa glandulang adrenal (kronik na pagpapalyang adrenal), coagulopathy, ilang karamdaman sa dugo, intrauterine na aparatong pangontrol ng pag-aanak na nakalagay, pagbubuntis ng higit sa 7 linggo, ectopic na pagbubuntis, anemya, sakit sa baga, bato, o atay.

Dahil ang Mifeprex ay pwedeng magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. ...