Miralax


Schering-Plough | Miralax (Medication)


Desc:

Ang Miralax / polyethylene glycol 3350 ay isang laksatib na solusyon na nagpapataas ng dami ng tubig sa daluyang bituka upang mapasigla ang mga paggalaw ng bituka. Ginagamit ito bilang isang laksatib upang gamutin ang paminsan-minsang pagdumi o hindi regular na paggalaw ng bituka. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos ng paggamit ng gamot na ito tulad ng: pagduduwal, pamumulikat ng tiyan, o kabag. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang labis na bilang ng mga paggalaw ng bituka, patuloy na pagtatae, o pagdurugo ng rektal habang ginagamit ang gamot na ito. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon sa alerdyi ay maaaring kabilang ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Miralax, sabihin sa iyong tagapagtingin ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi; tiyak na mga problema sa tiyan/bituka (pagkabagabag sa bituka) o kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: patuloy na pagduduwal/pagsusuka/pagsakit ng tiyan, iba pang mga problema sa tiyan/bituka (magagalitin na bituka sindrom), sakit sa bato. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag gumagamit ng gamot na ito sa mga matatanda dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto nito, lalo na ang pagtatae. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Miralax nang walang payo ng iyong doktor. ...