Mirapex


Boehringer Ingelheim | Mirapex (Medication)


Desc:

Ang mga tableta ng Mirapex ay ipinahiwatig para sa paggagamot ng katamtaman hanggang matinding pangunahing Restless Legs Syndrome (RLS). Ang Mirapex/pramipexole dihydrochloride ay ipinahiwatig para sa paggagamot ng mga senyales at sintomas ng idiopathic Parkinson na sakit. Ang Restless Legs Syndrome (RLS). Mirapex/pramipexole dihydrochloride ay epektibo at mainam na kinakaya sa dosis ng 1. 5 hanggang 4. 5 mg/araw na inaadministera sa pantay-pantay na hinating dosis tatlong beses kada araw ng mayroon o walang kasamang concomitant levodopa (humigit-kumulang 800 mg/araw). ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng tableta ng Mirapex ay pagduduwal, pagkahilo, antok, hindi pagkakatulog, konstipasyon, asthenia, at mga halusinasyon. Ang ibang mga pangyayari ay may kasamang impeksyon, aksidenteng pinsala, sakit ng ulo, sakit, pangangatog, sakit ng likod, syncope, postural na altapresyon, hypertonia, depresyon, sakit ng tiyan, pagkabalisa, hindi natunawan, pag-utot, pagtatae, pamamantal, ataxia, tuyong bibig, extrapyramidal na sindrom, mga pulikat sa binti, pagkibot, pharyngitis, sinusitis, pamamawis, at iba pa. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya, kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Dahil ang Mirapex ay naalis mula sa bato, dapat na mag-ingat kung magrireseta ng Mirapex/pramipexole dihydrochloride tablets sa mga pasyenteng mayroong kakulangan sa bato. Maaaring magkaroon ng ka ng mataas na sekswal na pagnanasa, hindi pangkaraniwang pagnanasang magsugal, o ibang matinding mga pananabik habang gumagamit ng Mirapex. Hindi tiyak kung ang gamot ba na ito ang nagsasanhi ng mga epektong ito. Kausapin ang iyong doktor kung sa iyong palagay ay mayroong matindi o hind pangkaraniwang mga pagnanasa habang gumagamit ng Mirapex. Ang ilang mga taong gumagamit ng medikasyong para sa sakit ng Parkinson ay nagkaroon ng kanser sa balat (melanoma). Ngunit, ang mga taong mayroong sakit ng Parkinson ay maaaring nasa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng melanoma. Kausapin ang iyong doktor ang tungkol sa panganib na ito at kung anong mga sintomas sa balat ang dapat na obserbahan. Maaaring kailanganin mo ng regular na eksam sa balat. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng Mirapex kung walang abiso ng doktor. ...