Mirtazapine


Unknown / Multiple | Mirtazapine (Medication)


Desc:

Ang Mirtazapine ay isang antidepressant. Inaapektuhan ng Mirtazapine ang mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse at magsanhi ng depresyon. Ang Mirtazapine ay ginagamit upang gamutin ang malaking karamdamang depresib. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng Mirtazapine ay may kasamang pagkaantok, tuyong bibig, pagdagdag ng timbang, tumaas na ganang kumain, tumaas na kolesterol at mga triglyceride, pagkahilo, konstipasyon, pagkalito, at mga abnormal na panaginip. Ang mga seryosong epekto ay may kasamang mga seizure, abnormal na tibok ng puso, mababang presyon ng dugo kapag tumatayo (orthostatic hypotension), mga episodyong manik, at bumabang selula ng dugo. Kung ang mga antidepressant ay biglang inihinto, ang mga sintomas na withdrawal tulad ng pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal, at pagbabago sa kalooban ay maaaring mangyari. Ang mga gayong sintomas ay maaaring mangyari kapag nalaktawan ang ilang mga dosis ng antidepressant. Kaya naman, inirirekomendang unti-unting bawasan ang dosis ng nga mga antidepressant kung ang terapiya ay ihihnto. Ang mga antidepressant ay maaaring magpataas sa panganib ng pagpapakamatay sa mga bata at kabataan. Ikinababahala rin na ang mga antidepressant ay maaaring magtulak ng pagpapakamatay sa mga adulto. Ang mga pasyenteng mayroong malaking depresyon ay maaaring makaranas ng paglala ng depresyon o mga pagpapakamatay na pag-iisip, ginamot man sila o hindi. Kaya naman, ang mga pasyenteng nagsimula ng gumamit ng mga antidepressant ay dapat na maiging obserbahan para sa mga senyales ng lumalalang depresyon, mga pag-iisip ng pagpapakamatay o pagbabago sa gawi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: pampamilyang kasaysayan ng sikatriyatikong karamdaman (halimbawa, karamdamang baypolar/manic-depressive), kasaysayan o pampamilyang kasaysayan ng mga tangkang pagpapakamatay, sakit sa atay, sakit sa bato, mga seizure, mataas na lebel ng kolesterol o triglyceride sa dugo, sakit sa puso (halimbawa, kamakailan lamang na atake sa puso, anghinga), atakeng serebral, matinding pagkaubos ng mga tubig sa katawan (dehaydrasyon), mababang presyon ng dugo. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo o naaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. Ang pag-iingat ay inaabiso sa mga matatanda dahil sila ay maaaring maging higit na sensitibo sa mga epektong ito, lalo na sa pagkaantok. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...