Mitotane - oral


Unknown / Multiple | Mitotane - oral (Medication)


Desc:

Ang Mitotane ay ginagamit upang gamutin ang kanser sa glandulang adrenal. Ang mga glandula ng adrenal ay nagpuprodyus ng mga hormon, na kinakailangan ng katawan upang labanan ang istres, labanan ang impeksyon, at panatilihin ang mga normal na paggawa tulad ng presyon ng dugo. Ang ilang mga kanser ay nagsasanhi ng pagprodyus ng sobrang cortisol at iabng mga hormon ng mga glandulang adrenal, nagsasanhi ng ilang mga seryosong kondisyon (sindrom na Cushing). Ang Mitotane ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpatay o pagpapabagal ng paglaki ng mga selula ng glandulang adrenal at sinasalungat rin ang mga epektong sanhi ng sobrang produksyon ng hormon. ...

Side Effect:

Ang Mitotane ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Ipaalam sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang malubha o ayaw mawala: kawalan ng ganang kumain, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, depresyon, kawalan ng enerhiya, hindi pangkaraniwang pagkaantok, pakiramdam na parang umiikot ang silid, mga pagbabago ng paningin, pamamantal o mga pagbabago sa kulay ng balat. Ang ilang mga epekto ay pwedeng maging seryoso. Kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan agad ang iyong doktor: sakit ng tiyan o gilid, pagkalito, mabilis na tibok ngpuso, mataas na lagnat o nanginginig sa ginaw, matinding pamamawis. Ang Mitotane ay pwedeng magsanhi ng pinsala sa utak o sistemang nervous kapag ininom sa mga mataas na dosis ng mas matagal pa sa 2 taon. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...