Anaspaz


Ascher, B.F & Company | Anaspaz (Medication)


Desc:

Ang Anaspaz/Hyoscyamine ay nagpuprodyus ng maraming epekto sa katawan, kasama ng kaginhawan mula sa pulikat ng kalamnan. Ang Anaspaz/Hyoscyamine ay nagpapababa rin ng mga sekresyon ng likid ng maraming organo at glandula sa katawan, tulad ng tiyan, pangkreya, baga, glandula ng laway, glandula ng pawis, at daanan ng ilong. Ang Anaspaz ay ginagamit upang gamutin ang maraming iba-ibang karamdaman sa tiyan o bituka, kasama ang peptik na ulser at irritable bowel na sindrom. Ito rin ay ginagamit upang kontrolin ang mga pulikat sa kalamnan sa pantog, bato, o pangtunaw na trak, at upang mabawasan ang asido sa tiyan. Ang Anaspaz ay minsang ginagamit upang bawasan ang pangangatog at matigas na mga kalamnan sa mga taong mayroong sintomas ng sakit ni Parkinson. Ang Anaspaz ay ginagamit rin bilang pantuyong ahente upang kontrolin ang sobrang paglalaway, makating ilong, o sobrang pagpapawis. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng Anaspaz ay hindi nahuhulaan. Kung alinman ang mabuo o mabago sa intensidad, ipaalam sa iyong doktor agad. Ang mga epekto ng Anaspaz ay maaaring may kasamang reaksyong alerdyi, pamimintog, malabong paningin, pagkalito, konstipasyon, bumabang pamamawis, dilat na mga balintataw ng mata, pagkahilo, pagkaantok, tuyong bibig, pagkasigla, sakit ng ulo, pamamantal, pagkainutil, inabilidad na umihi, hindi pagkakatulog, pangagati, mga palpitasyon ng puso, kawalan ng koordinasyon, kawalan ng panlasa, pagduduwal, pagkakaba, mabilis na tibok ng puso, mga reaksyon sa balat, mga problema sa pananalita, pagsusuka, at panghihina. ...

Precaution:

Mag-ingat sa paggamit ng Anaspaz kung ikaw ay mayroong sobrang aktibong glandula ng teroydeo, sakit sa puso, kondyestib na pagpapalya ng puso, iregular na mga tibok ng puso, altapresyon, o sakit ng bato. Dahil ang Anaspaz ay maaaring gawin kang nahihilo o naaantok, o palabuin ang iyong paningin, huwag magmaneho, gumamit ng ibang makina, o gumawa ng kahit anong mapanganib na gawain habang gumagamit ng gamot na ito. Habang ikaw ay gumagamit ng Anaspaz, maaaring ikaw ay makaranas ng pagkalito, disoryentasyon, panandaliang pagkawala ng memorya, mga halusinasyon, hirap magsalita, kawalan ng koordinasyon, koma, sobrang pakiramdam o kagalingan, bumabang pagkabalisa, pagod, hindi pagkakatulog at agitasyon. Ang mga sintomas ay dapat na mawala sa loob ng 12 hanggang 48 oras pagkatapos mong ihinto ang paggamit ng gamot na ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...