Mobic


Boehringer Ingelheim | Mobic (Medication)


Desc:

Ang Mobic/meloxicam ay ipinahiwatig para paginhawahin ang mga senyales at sintomas ng pauciarticular o polyarticular course Juvenile Rheumatoid Arthritis sa mga pasyenteng2 taon ang edad o higit pa. Ang Mobic ay ipinahiwatig para sa mga senyales at sintomas ng osteoarthritis. Ang Mobic ay ipinahiwatig para paginhawahin ang mga senyales at sintomas ng rheumatoid arthritis. Ang Mobic ay maaaring inumin ng hindi kinukonsidera ang oras ng pagkain. Gamitin ang pinakamababang epektibong dosis para sa pinakamaikling panahong hindi nagbabago sa mga pasyenteng mayroong layong paggagamot. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang masamang pangyayari ay may kasamang sakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, sakit ng ulo, at pyrexia, ay karaniwan sa mga pedyartyang pagsubok kaysa sa mga adulto. Ang ibang masasamang mga reaksyong ay maaaring may kasamang: akyut na pang-ihing retensyon; agranulocytosis; mga alterasyon sa kalooban (tulad ng elebasyon ng kalooban)’ mga reaksyong anphylactoid kasama ang pagkagulat; erythema multiforme; exfoliative dermatitis; interstitial nephritis; paninilaw; pagpapalya ng atay; sindrom na Steven-Johnson, at nakalalasong epidermal necrolysis. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Mobic, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang sa NSAIDs (halimbawa, ibuprofen, naproxen, celecoxib); o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang mga alerhiya o kahit ano sa mga sumusunod na kondisyong medikal: aspirin-sensitive na hika, kamakailan lamang na heart bypass na operasyon (CABG). Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa bato, sakit sa atay, hindi mabuting pagkontrol ng dyabetis, mga problema sa tiyan/bituka/lalamunan (halimbawa, pagdurugo, mga ulser, nauulit na pangangasim ng sikmura), sakit sa puso (halimbawa, kondyestib na pagpapalya ng puso, kasaysayan ng atake sa puso), altapresyon, atakeng serebral, pamamaga (retensyon ng tubig), matinding kawalan ng tubig sa katawan (dehaydrasyon), mga karamdaman sa dugo (halimbawa, anemya), mga problema sa pagdurugo/pamumuo ng dugo, hika, pagtubo sa ilong (pang-ilong na polips). Ang medikasyong ito ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Ang gamot na ito ay maaaring magsanhi ng pagdurugo ng tiyan. Ang pang-araw-araw na paggamit ng tabako at pag-inom ng alak, lalo na kung hinalo sa medikasyong ito, maaaring magpataas sa iyong panganib ng pagdurugo ng tiyan. Limitahan ng pag-inom ng alak. Konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko para sa mas madaming impormasyon. Ang medikasyong ito ay maaaring gawin kang higit na sensitibo sa araw. Iwasan ang matagal na pagkakababad sa araw, mga pangungulting kubol, at ilaw na araw. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng protektibong damit kapag nasa labas. Ang pag-iingat ay inaabiso kung gagamitin ang gamot na ito sa mga matatanda dahil sila ay maaaring higit na sensitibo sa mga epekto nito, lalo na sa pagdurugo ng tiyan at mga epekto sa bato. ...