Morphine sustained action capsule - oral


King Pharmaceuticals | Morphine sustained action capsule - oral (Medication)


Desc:

Ang Morphine ay isang opiod na panglunas sa pangingirot. Ang opiod ay minsang tinatawag na isang narcotic. Ang morphine ay ginagamit na panggamot sa katamtaman at malubhang pangingirot. Ang short-acting formulations ay ginagamit depende sa pangingirot. Ang extended-release morphine naman ay ginagamit kung kinakailangan ng matagalang ginhawa mula sa pangingirot. Ang morphine ay hindi ginagamit na panglunas sa pangingirot matapos ang operasyon, maliban nalang kung ikaw ay gumagamit na nito bago ang operasyon. ...

Side Effect:

May mga side effects na maaring maranasan sa paggamit ng gamot na ito, tulad ng: pagkaduwal, pagsusuka, hindi madumi, lightheadedness, pagkahilo, pagka-antok, pagdalas ng pamamawis, o tuyong bibig. Kung magtagal o lumala ang alin man sa mga ito, ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor o pharmacist. Marami sa mga gumagamit ng gamot na ito ay hindi nakararanas ng side effects. Sabihin sa iyong doktor kung maranasan ang mga sumusunod na pambihira, ngunit seryoso, na mga side effects: mabagal/mababaw na paghinga, pagkahimatay, pagbabago sa lagay ng damdamin/pag-iisip (tulad ng pagkayamot, halusinasyon, pagkalito), hirap sa pag-ihi, pagbabago sa paningin, mabagal/mabilis na tibok ng puso. Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung maranasan ang mga sumusunod na pambihira, ngunit malubha, na mga side effects: labis na pananakit ng tiyan/sikmura, pagbago sa dami ng pag-ihi, kumbulsyon. Bihira magkaroon ng allergic reaction sa gamot na ito. Subalit, humanap kaagad ng atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng seryosong allergic reaction tulad ng: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), labis na pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito kumpletong talaan ng mga side effects. ...

Precaution:

Bago gumamit ng morphine, ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor o pharmacist kung ikaw ay allergic dito; o sa iba pang narcotic pain medications (tulad ng codeine); o kung ikaw ay may iba pang uri ng allergies. Hindi dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay mga espisipikong kundisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumonsulta muna sa iyong doktor o pharmacist kung ikaw ay may: sakit sa bituka (paralytic ileus, infectious diarrhea). Ipagbigay alam sa iyong doktor o pharmacist ang iyong kasaysayang medikal, lalo na kung nagkaroon ng: sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa baga, problema sa paghinga, mga espisipikong sakit sa gulugod, espisipikong sakit sa puso (iregular na tibok ng puso), personal o pampamilyang kasaysan ng regular/abusong paggamit ng pinagbabawal na gamot/alak, sakit sa utak, underactive thyroid, hirap sa pag-ihi (halimbawa, dulot ng paglaki ng prostate o pagkitid ng urethra), mga sakit sa lapay, sakit sa pag-iisip o lagay ng damdamin, sakit sa apdo, problema sa adrenal glands, at sakit sa bituka. Maaring magdulot ng pagkahilo at pagka-antok ang gamot na ito. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong aktibidad na kinakailangan ng alertong isip hangga’t ikaw ay sigurado na magagawa ang mga ito nang ligtas. Hindi inirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung nagbubuntis o nagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...