Motofen


Elan Pharmaceuticals | Motofen (Medication)


Desc:

Ang Motofen/difenoxin at atropine ay ginagamit sa adjunctive therapy para sa gamutan ng acute nonspecific diarrhea at acute exacerbation ng chronic functional diarrhea. Ang inirerekomenda na panimulang dosage ng Motofen/difenoxin at atropine para sa mga adulto ay dalawang tabletas (2 mg), pagkatapos ay 1 tabletas (1 mg) pagkatapos dumumi ng malambot o 1 tabletas (1 mg) kada 3 o 4 na oras, ngunit ang kabuuang dosage sa isang araw ay hindi maaring lumagpas sa 8 tabletas (8mg). ...

Side Effect:

Maaring makaranas ng pagkaduwal, pagsusuka; panunuyo ng bibig, epigastic distress, at hindi pagdumi. Ang mga sumusunod na karagdagang epekto sa katawan ay naiulat ng mga pasyenteng tumatanggap ng chemically-related drugs: pamamanhid, labis na kaligayahan, depresyon, sedation, anaphylaxis, angioneurotic edema, urticaria, pamamaga ng gilagid, pruritus, toxic megacolon, paralytic ileus, pancreatitis, at anorexia. Humanap kaagad ng atensyong medikal kung maranasan ang mga sumusunod na seryosong allergic reaction: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), labis na pagkahilo, at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang paggamit ng Motofen sa inirerekomendang dosage ay malabong magdulot ng anticholinergic side effects, ngunit kailangan iwasan ang paggamit ng Motofen sa mga pasyenteng pinaiiwas sa anticholinergic drugs. Sa ilang pasyenteng may acute ulcerative colitis, ang mga sangkap na pinipigil ang intestinal motility o pinababagal ang intestinal transit time ay naiulat na nagdudulot ng toxic megacolon. Ang sand effectiveness para sa mga bata na hindi pa 12 taong gulang ay hindi pa naitatatag. Ang Motofen ay hindi pinagagamit sa mga batang 2 taon ibaba. Hindi inrerekomenda ang paggamit ng gamot na ito para sa mga nagbubuntis o nagpapasuso ng walang payo ng kanilang doktor. ...