Mutamycin


Braun Medical | Mutamycin (Medication)


Desc:

Ang Mutamycin/mitomycin ay isang antineoplastic medication. Ang Mutamycin ay pinipigilan at pinababagal ang pagtubo at pagkalat ng cancer cells sa katawan. Ito ay ginagamit na panglunas sa kanser ng tiyan at lapay. Ang gamot na ito ay itinuturok ng isang healthcare professional sa ugat, at ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosage ay naayon sa iyong kondisyon, laki ng katawan, at tugon sa gamutan. ...

Side Effect:

Ang Mutamycin ay maaring magdulot ng malubhang sakit sa dugo at bone marrow (hal. , mababang lebel ng red blood cells/white blood cells/platelets). Ang mga problema na ito ay maaring maapektuhan ang abilidad ng katawan na pigilan ang impeksyon o pagdurugo. Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng: madaling magalusan/magdugo, o sinyales ng impeksyon (hal. , lagnat, pangangatog, matagalang pananakit ng lalamunan). Ang gamot na ito ay maaring magdulot ng malubha, o nakamamatay na side effects (hemolytic uremic syndrome). Ang kondisyon na ito ay maaring mauwi sa anemia, mababang bilang ng platelets, at sakit sa bato. Ang pagpapasalin ng dugo ay maaring palubhain ang mga sintomas. Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung maranasan ang mga sumusunod na sintomas: kulay rosas/madugo na ihi o pagbabago sa dami ng ihi. Humanap kaagad ng atensyong medikal kung makaranas ng mga sumusunod na sintomas ng malubhang allergic reaction: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), labis na pagkahilo, o problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Mutamycin ay dapat lamang ibigay sa ilalim ng superbisyon ng isang kwalipikadong healthcare provider na may karanasan sa paggamit ng cancer chemotherapeutic agents. Bago simulan ang Mutamycin treatment, ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot (kasama na ang may preskripsyon, over-the-counter, bitamina, herbal remedies, atbp. ). Huwag uminom ng aspirin, o mga produktong may aspirin maliban nalang kung pahintulutuan ito ng iyong doktor. Huwag tumanggap ng kahit anong uri ng bakuna nang walang pahintulot ng iyong doktor habang ginagamit ang gamot na ito. Ang mga kababaihan na nagbubuntis o mabubuntis habang ginagamit ang gamot na ito ay dapat paalalahanan sa mga potensyal na panganib na dala ng gamot na ito sa fetus. Huwag magdalang tao habang gumagamit ng Mutamycin. Huwag magpasuso habang ginagamit ang gamot na ito. ...