Mycelex


Bayer Schering Pharma AG | Mycelex (Medication)


Desc:

Ang Mycelex/clotrimazole lozenge ay ginagamit para sa paggamot ng mga impeksyong punggal ng bibig o lalamunan. Maaari rin itong magamit upang maiwasan ang mga impeksyong ito sa mga pasyente na tumatanggap ng mga paggamot na maaaring magpahina sa panablang sistema ng katawan (hal. , Kimoterapi). Ang Mycelex/clotrimazole ay kilala bilang isang azole laban-punggall ahente. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto ng paglaki ng punggus. Gamitin ang gamot na ito sa pamamagitan ng paglalagay nito sa iyong bibig at payagan itong dahan-dahang matunaw ng higit sa 15-30 minuto. Huwag nguyain o lunukin ang buong lozenge. Huwag kumain o uminom habang ang gamot na ito ay nasa iyong bibig. Kung ang iyong anak ay hindi ligtas na magamit ang tableta na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko para sa payo. ...

Side Effect:

Itigil ang pagkuha ng clotrimazole at humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng reaksyon ng alerdyi (kahirapan sa paghinga; pagsara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong mga labi, dila, o mukha; o pantal). Ang mga epekto ay hindi malamang na mangyari sa Mycelex. Patuloy na kunin ang Mycelex at makipag-usap sa iyong doktor kung nakakaranas ka:pagduduwal o pagsakit ng tiyan, pagsusuka, pangangati, o isang hindi kasiya-siyang pakiramdam sa bibig. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Mycelex, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang iba pang mga alerdyi o sakit sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kapag malinaw na kinakailangan. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Hindi alam kung ang gamot na ito ay pumasa sa gatas ng suso. Kumunsulta sa iyong doktor bago magpasuso. ...