Mycobutin


Pfizer | Mycobutin (Medication)


Desc:

Ang Mycobutin/rifabutin ay isang antibiotic. Pinipigilan nito na dumami ang baktirya sa iyong katawan. Ang Mycobutin ay ginagamit upang pigilan ang mycobacterium avium complex (MAC) sa mga taong may HIV (human immunodeficiency virus) infection. Ang Mycobutin ay ginagamit din kaakibat ng ibang gamot para sa tuberculosis para sa mga taong may HIV. Ito ay kadalasan ginagamit kasama ang iba pang antibiotics. Ang gamot na ito ay iniinom kahit may laman o wala ang tiyan, mula isa hanggang dalawang beses sa isang araw o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung sasakit ang tiyan sa paggamit nito, sabayan ng pagkain. Para sa gamutan ng tuberculosis, minsan iniinom ang gamot na ito dalawang beses sa isang linggo. Ang dosage ay ayon sa iyong kondisyon, timbang, mga iniinom na gamot, at tugon sa gamutan. ...

Side Effect:

May mga side effects na maaring maranasan matapos gamitin ang gamot na ito, tulad ng: diarrhea, pananakit ng tiyan, pagbabago sa panlasa, o pagkaduwal/pagsusuka. Kung manatili o lumala ang alin man sa mga ito, sabihin kaagad sa iyong doktor o pharmacist. Ang gamot na ito ay maaring gawing kulay kayumanggi o kahel ang ihi, pawis, laway, o luha. Hindi dapat mabahala dito at mawawala ito kapag itinigil na ang paggamit nito. Subalit, maaring magkaroon ng permanenteng mantsa ang contact lenses at mga pustiso. Marami sa mga taong gumagamit ng gamot na ito ay hindi nagkakaroon ng side effects. Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung maranasan ang mga sumusunod na pambihira, ngunit malubhang side effects: mabilis na pagdurugo/pagkagalos, sinyales ng nagsisimulang impeksyon (tulad ng lagnat, matagalang pananakit ng lalamunan/ubo), panghihina at pananakit ng kalamnan, pamamaga at pangingirot ng kasu-kasuan, pananakit at pamumula ng mata, problema sa paningin, pananakit at paninikip ng dibdib, matagalang pagkaduwal at pagsusuka, kakaibang panghihina at pagkapagod, kulay tsaang ihi, paninilaw ng mata at balat. Ang gamot na ito ay maaring magdulot ng malubhang kondisyon sa bituka (clostridium difficile-associated diarrhea) dahil sa isang uri ng resistant bacteria. Maaring maranasan ang kondisyon na ito habang nasa gamutan o linggo o buwan pagkatapos ang gamutan. Huwag gumamit ng mga produktong anti-diarrhea o narcotic pain medications kung mayroon ka ng mga nasabing sintomas sapagkat maaring mas lumubha ang mga ito. Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng: matagalang diarrhea, pamumulikat o pangingirot sa sikmura o tiyan, dugo o uhog sa iyong dumi. Humanap kaagad ng atensyong medikal kung maranasan ang mga sumusunod na sintomas ng allergic reaction: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay alam sa iyong doktor o pharmacist ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: allergies, sakit sa bato, sakit sa atay, isang uri ng sakit sa dugo (porphyria). Bago sumailalim sa operasyon, ipagbigay alam sa iyong doktor o dentista ang mga produktong iyong ginagamit (kasama na ang mga gamot na may preskripsyon at wala, at produktong herbal). Ang Mycobutin/rifabutin ay maaring magdulot ng pagpalya ng mga bakuna (tulad ng typhoid vaccine). Kung kaya, huwag tumanggap ng bakuna habang ginagamit ang gamot na ito at walang pahintulot ng iyong doktor. Hindi inirerekomenda ang paggamit ng Mycobutin para sa mga nagbubuntis at nagpapasuso nang walang payo ng kanilang doktor. ...