Mycogen II


IVAX | Mycogen II (Medication)


Desc:

Ang Mycogen II ay ginagamot lamang ang mga fungal skin infections. Hindi ito magkakaroon ng bisa sa ibang uri ng impeksyon sa balat. (hal. , impeksyon na dulot ng baktirya, virus). Ang maling paggamit ng kahit anong antibiotic ay mauuwi sa pagkawala ng bisa nito. Ang Mycogen II ay nagtataglay ng nystatin, isang gamot na anti-fungal na pinipigilan ang pagtubbo ng fungus. Ito rin ay mayroong triamcinolone, isang anti-inflammatory corticosteroid na pinababawas ang pamamaga, pangangati, at pamumula. Ang gamot na ito ay ginagamit sa paggamot ng fungla skin infections. ...

Side Effect:

Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung maranasan ang mga sumusunod na pambihira, ngunit malubha, na side effects: stretch marks, pagnipis ng balat/diskolorasyon, acne, pagdami ng di kanais-nais na tubo ng buhok, hair bumps (folliculitis). Humanap kaagad ng atensyong medikal kung mamalas ang mga sumusunod na malubhang sintomas ng allergic reaction, tulad ng: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), labis na pagkahilo, hirap sa paghinga. Ang mga epekto na ito ay mababawasan matapos ang ilang araw na paggamit sapagkat masasanay na ang iyong katawan sa gamot na ito. Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon ng mga sumusunod na side effects: kakaiba/labis na pagkapagod, pagbaba ng timbang/ pananakit ng ulo, pamamaga ng bukong-bukong/paa, pagdalas ng pag-ihi/pag-inom, problema sa paningin. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Mycogen II, ipagbigay alam sa iyong healthcare provider kung ikaw ay may allergies. Kahit na pambihira, ang gamot na ito ay maaring pabagalin ang paglaki ng isang bata. Hindi pa tiyak kung ano ang epekto ng gamot na ito sa tangkad ng isang adulto. Palaging ipasuri sa doktor ang tangkad ng isang bata. Hindin inirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito para sa mga nagbubuntis at nagpapasuso nang walang pay ng kanilang doktor. ...