Mycophenolate mofetil - oral


Bedford Laboratories | Mycophenolate mofetil - oral (Medication)


Desc:

Ang Mycophenolate mofetil ay ginagamit upang maiwasan na tanggihan ng katawan ang kidney, liver, o heart transplant. Ang gamot na ito ay karaniwang sinasabay sa cyclosporine at mga gamot na steroids. Ang Mycophenolate mofetil ay pinapababa ang immune system ng katawan. Ang immune system ay tumutulong upang labanan ang mga impeksyon. Maari din na labanan o tanggihan ng immune system ang mga transplanted organ tulad ng atay o bato. Ito ay dahil tinuturing ng immune system na impeksyon ang bagong laman-loob. ...

Side Effect:

Humanap kaagad ng tulong medikal kung maranasan ang mga sumusunod na sintomas ng allergic reaction: kumpol na pamamantal, hirap sa paghinga, pamamaga nga mukha, labi, dila, o lalamunan. Itigil ang paggamit ng mycophenolate mofetil at tumawag sa iyong doktor kung maranasan ang mga sumusunod na seryosong side effects: pangangatog, pagsakit ng mga kalamnan, sintomas ng flu, pamumutla ng balat, madaling magalusan o masugatan, kakaibang panghihina, hirap sa paghinga, mabilis na tibok ng puso; pag-ubo na may kasamang dugo o pagsuka na mukhang mga butil ng kape; madugo, maitim, o kulay burak na dumi; mahirap o masakit na pag-ihi, pananakit ng dibdib, pagkahimatay na pakiramdam; problema sa paningin, pananalita, balanse, alaala; o panghihina sa mga hita, kawalan ng koordinasyon. Mga hindi gaanong seryosong side effects ay: pagkaduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, diarrhea, o hindi pagdumi; pananakit ng ulo, katamtamang panghihina; pamamaga ng kamay o paa, pamamanhid o pangingilit; o pagkabalisa o hirap sa pagtulog. ...

Precaution:

Kung ikaw ay isang babae na may kakayanang magdalang tao, ikaw ay kinakailangan na gumamit ng dalawang uri ng kontraseptib upang maiwasan ang pagbubuntis bago at sa paggamit ng mycophenolate mofetil, at hindi kumulang anim na linggo matapos ang iyong gamutan. Kailangan mo rin mag negatibo sa pagbubuntis isang linggo bago gamitin ang gamot na ito. ...