Mylicon


Pfizer | Mylicon (Medication)


Desc:

Ang Mylicon/simethicone ay ginagamit upang mapawi ang mga sintomas ng labis na gas na dulot ng paglunok ng hangin o ilang mga pagkain/pormula ng sanggol. Nakakatulong ito na masira ang mga bula ng gas sa gat.

...

Side Effect:

Walang mga ulat ng anumang mga epekto dahil sa gamot na ito. Gayunpaman, sabihin sa doktor kung ang iyong anak ay nakakaranas ng anumang hindi kasiya-siyang epekto habang umiinom ng gamot na ito.

Humingi ng agarang atensiyong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago ibigay ang Mylicon, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung ang iyong anak ay may mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye.

...