Nalfon


Eli Lilly | Nalfon (Medication)


Desc:

Ang Nalfon / fenoprofen ay ginagamit upang mapawi ang banayad hanggang katamtamang sakit mula sa iba't ibang mga kondisyon. Binabawasan din nito ang sakit, pamamaga, at magkasanib na paninigas ng kasukasuan mula sa sakit sa buto. Ang Nalfon ay kilala bilang nonsteroidal na pangontra sa pamamaga (NSAID). Huwag humiga nang hindi bababa sa sampung (10) minuto pagkatapos gumamit ng gamot na ito. Kung ang pagkasira ng tiyan ay nangyayari habang iniinom ang gamot na ito, sabayan ito ng pagkain, gatas, o isang antacid. Gamitin ang Nalfon sa pamamgitan ng bibig kasabay ng isang baso ng tubig, maliban na lamang kung ang iyong doktor ay magbibigay ng direktiba sa iyo o kung hindi. Kung nagpapagamot ka ng isang malubhang kondisyon tulad ng sakit sa buto, tanungin ang iyong doktor tungkol sa di paggamit ng drogang paggamot at / o paggamit ng iba pang mga gamot upang malunasan ang iyong sakit. ...

Side Effect:

Ipagbigay-alam agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epektong ito na magaganap:pagbabago sa dami ng ihi, mabula o mala kulay rosas na ihi, madalas / nag-iinit / at masakit na pag-ihi, mga palatandaan ng impeksyon (halimbawa:lagnat, tuloy-tuloy na masakit na lalamunan), madaling pagpapasa/pamamantal o pagdurugo, hindi maipaliwanag na paninigas ng leeg. Ang pagsakit ng tiyan, kabag, pag-tigas ng dumi, pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, pag-antok, o pagkahilo ay maaaring mangyari. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nagaganap:sakit sa tiyan, pamamaga ng mga kamay o paa, biglaan o hindi maipaliwanag na pagbigat ng timbang, mga pagbabago sa paningin, pagbabago sa pandinig, at iba pa. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Nalfon, kumunsulta sa iyong tagapangangalagang pangkalusugan kung mayroon ka ng:malubhang sakit sa bato, hika na sensitibo sa aspirin (isang kasaysayan ng lumalala sa paghinga na may sipon / masalimuot na ilong pagkatapos guamit ng aspirin o iba pang (NSAID), ang kamakailan-lamang na operasyon sa puso (CABG). Ang gamot na ito ay maaaring maging mas sensitibo sa araw. Iwasan ang pagbibilad sa araw, mga pagpapakulay kayumangging pagbibilad. Gumamit ng pang proteksyon sa sinag ng araw at magsuot ng damit na pang proteksyon kapag nasa labas. Ang gamot na ito ay maaaring kang mahilo o antukin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mo nang maisagawa nang ligtas ang mga naturang gawain. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, ang mga kababaihan ng edad na nasa gulang ng mga pagbubuntis ay dapat makipag-usap sa kanilang doktor tungkol sa mga pakinabang at panganib na dulot nito (tulad ng pagkalaglag). ...