Naltrexone Injection


Alkermes | Naltrexone Injection (Medication)


Desc:

Ang oral na Naltrexone ay isang espesyal na gamot na narkotiko na humaharang sa epekto ng iba pang mga gamot na narkotiko at alkohol. Ang oral na Naltrexone ay ginagamit upang gamutin ang narkotiko na gamot o pagkalulong sa alkohol.

Ang mga programang paggamot ng Naltrexone para sa mga adik sa opiate ay karaniwang isinasagawa sa mga autpeysiyent na paghahanda kahit na ang pagpasisimula ng gamot ay madalas na naguumpisa pagkatapos ng medikal na detoxification sa isang tirahan. Ang indibidwal ay dapat na mtanggalan ng lasong medikal at maging opiate-free sa loob ng maraming araw bago gamitin ang Naltrexone upang maiwasan ang namuong abstinensya o pangilin na sindrom. ...

Side Effect:

Kumuha ng tulong medikal na pang-emerhensiya kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito ng isang reaksiyong alerdyi:pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Itigil ang paggamit ng Naltrexone oral at tawagan ang iyong doktor nang isahan kung mayroon kang anumang mga malubhang epekto kagaya nang:paglabo ng paningin o suliranin sa mata; mabilis na tibok ng puso; mga pagbabago sa pag-uugali, mga guni-guni (nakakakita o nakakarinig ng mga bagay-bagay), pagkalito, mga saloobin na nasasaktan ang iyong sarili, pagduduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng ganang kumain, madilim na ihi, dumi na parang kulay luad, paninilaw ng balat (paninilaw ng balat o mga mata); sakit ng tainga, pagtunog sa iyong mga tainga; pantal sa balat o pangangati; o pagsingasing, hirap sa paghinga. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pakiramdam ng pagkabalisa, kinakabahan, hindi mapakali, o magagalitin; pakiramdam ng pagkatulala, lubhang pagka-uhaw; masasakit na kalamnan o magkasanib nito; panghihina o pagod; problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); o nababawasan ang kagustuhan sa pakikipagtalik, kawalan ng lakas, o hirap sa pagkakaroon ng isang orgasmo. ...

Precaution:

Maaaring inirerekumenda ng iyong doktor na bigyan ka ng Naltrexone oral na isang ka-miyembro ng pamilya o ibang tagapag-alaga. Ito ay upang matiyak na gumagamit ka ng gamot tulad ng inireseta bilang bahagi ng iyong gamutan. Huwag gumamit ng narkotikong gamot o alkohol habang umiinom ng Naltrexone oral. Huwag subukan na lampasan ang mga epekto ng gamot sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking dosis ng narkotikong gamot o alkohol. Sapagkat kapag ito ay ginawa ay maaaring magresulta sa mapanganib na mga epekto, kabilang ang pagkawala ng malay at pagkamatay. Tanungin ang iyong doktor bago gumamit ng anumang reseta o over-the-counter na gamot para gamutin ang isang ubo, pagtatae, o sakit habang umiinom ng naltrexone oral. Ang mga gamot na ito ay maaaring maglaman ng narkotiko o alkohol. Ang oral na Naltrexone ay maaaring maging sanhi ng mga epekto na maaaring makaapekto sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-ingat kung nagmamaneho ka o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan sa iyo upang mapanatiling gising at alerto. ...