Narcan


Bristol-Myers Squibb | Narcan (Medication)


Desc:

Ang Narcan / naloxone ay nagpapahiwatig para sa kumpleto o bahagyang pagbabalik ng opioid na depresyon, kasama ang depresyon sa paghinga, sapilitang natural at sintetikong opioids, kabilang ang propoxyphene, methadone at ilan pang halo-halong agonist-antagonist analgesic:nalbuphine, pentazocine, butorphanol, at cyclazocine. Ang Narcan ay nagpapahiwatig din para sa pagsusuri ng pinaghihinalaan o kilalang talamak na overdosis ng opioid. Ang Narcan / naloxone ay isang opioid na kabaligtaran ng agonist. ...

Side Effect:

Tumawag kaagad ng isahan sa iyong doktor kung mayroon kang anumang malubhang epekto tulad nang:sakit sa dibdib, mabilis o hindi regular na tibok ng puso; tuyong pag-ubo, pagsisingasing, nakakaramdam nang igsi ng paghinga, pagpapawis, matinding pagduduwal o pagsusuka; malubhang sakit ng ulo, pagkabalisa, pagkabahala, pagkalito, pag-tunog sa iyong mga tainga; pag-atake (kombulsyon); pakiramdam na para kang hihimatayin; o mabagal na pag-tibok ng puso, mahinang pagtibok, paghihina ng pulso, pagkawala ng malay, mabagal na paghinga (maaaring huminto ang paghinga). Kung ikaw ay ginagamot ng gamot sa narkotiko nakakalulong, ang mga inaasahang sintomas ng pag-alis ay kasama ang:pagka nerbiyos, hindi mapakali, o magagalitin o iritable; sakit sa katawan; pagkahilo, paghihina; pagtatae, pagsakit ng tiyan, pagduduwal ng dahil sa gatas; lagnat, panginginig, pagtayo ng mga balahibo; o pagbahing, pagkakaroon ng sipon. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pamamanntal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, suliranin sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Narcan, ipagbigay-alam sa iyong tagapangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang anumang mga sumusunod na kondisyon:suliranin sa puso, sakit sa puso, o gumagamit ka ng anumang uri ng pampapaginhawa sa sakit ng higit sa dalawang (2) linggo. Bago ang Narcan ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Narcan nang walang payo ng iyong doktor. ...