Nasalcrom


Pfizer | Nasalcrom (Medication)


Desc:

Ang nasalcrom ay ginagamit upang maiwasan ang mga sintomas ng allergy sa ilong. Binabawasan nito ang pagkapuno ng sipon sa ilong, uhog na tumutulo sa likuran ng lalamunan, pangangati, at pagbahing na dulot ng pabago-bago ng panahong na sanhi ng alerdyi (nanunuyong lagnat) at iba pang mga allergens (halimbawa, alikabok, buhok ng hayop). Ang gamot na ito ay hindi isang antihistamine at hindi nagbibigay ng agarang kaluwagan mula sa mga sintomas ng allergy. Dapat itong gamitin bago makipag-ugnayan sa allergen. Ang Cromolyn ay kilala bilang isang pampatatag ng mast cell. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpapalabas ng ilang mga likas na sangkap (histamine, SRS-A) na ginawa ng katawan na nagdudulot ng mga sintomas ng allergy. Huwag gamitin ang gamot na ito para gamutin ang impeksyon sa sinus, hika, o mga sintomas sa sipon. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga malubhang epekto nito:malubhang pagkasunog, pananakit, o pangangati sa iyong ilong; pagdurugo ng ilong, sakit sa sinus, o mga sugat sa iyong ilong; parang humuhuni, masikip na pakiramdam sa iyong dibdib; o lagnat, berde o dilaw na uhog mula sa ilong. Ang di gaanong malubhang epekto ay maaaring magsama ang banayad na pagkasunog o pagkakaroon ng parang nakikiliti sa loob ng iyong ilong pagkatapos gamitin. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Nasalcrom, sabihin sa iyong tagapangasiwa ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi o kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan:hika, pamamaga ng ilong (ilal polyps). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, ang Nasalcrom ay dapat gamitin lamang kapag talagang kinakailangan. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. ...