Navane


Pfizer | Navane (Medication)


Desc:

Ang Navane / thiothixene, ay isang gamot na kontra sa pagkabaliw. Ginagamit ito upang gamutin ang ilang mga sakit sa isip o kalooban tulad ng skisoprenya. Ito ay isang reseta lamang na gamot at dapat na ginagamit sa pamamagitan ng bibig, na may kasama o walang kinain, karaniwang isa (1) o hanggang tatlong (3) beses sa isang araw, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag taasan ang dosis o dalas kung walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Higit sa karaniwan, ang Navane ay maaaring maging sanhi ng:pagkahilo o pagka-antok; pakiramdam na hindi mapakali o nababalisa; mga problema sa pagtulog (hindi pagkaka-tulog); pamamaga ng dibdib o may lumalabas; mga pagbabago sa iyong pa-regla; pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagtigas ng dumi; mga pagbabago sa timbang o gana sa pagkain; pagtuyo ng bibig, labis na pagkauhaw; o pagka-inutil, kawalan ng gana sa pagtatalik. Kung mayroon man sa mga ito na nagpapatuloy o lumalala, tumawag sa iyong doktor. Mas maraming ritmo, ngunit ang mga malubhang epekto ay kinabibilangan ng:isang reaksiyong alerdyi - pamamantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pag-papantal; paninigas ng (matigas) kalamnan, mataas na lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis o hindi pantay na ritmo ng puso, pakiramdam na parang mahihimatay; hindi mapakali na paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg; panginginig; suliranin sa paglunok; mga pagbabago sa paningin; pamamaga sa iyong mga kamay o paa; pag-atake (kombulsyon); namumutlang balat, madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; o lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay hanapin agad ang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Navane, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mga suliranin sa dugo, glaucoma, suliranin sa puso, sakit sa atay, kanser sa suso, sakit sa utak, tumor o pinsala; alkohol, o pag-abuso sa sangkap, sakit na Parkinson, pag-atake, malubhang pagninigas ng dumi, pagbara ng bituka, o hirap sa pag-ihi. Dahil ang Navane ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming may alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Navane nang walang payo ng iyong doktor. ...